ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
บันทึกข้อตกลง(MOU) การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
บันทึกข้อตกลง(MOU) การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
วันที่ 29 มกราคม 2563 นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้เป็นไปในลักษณะการบูรณาการและเป็นเจ้าภาพร่วม ภายใต้เอกลักษณ์ ตำบลเขาโรชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) โดยแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" โดยมีกรอบการดำเนินงาน 3 ระยะ และใช้หลัก 3 ช (3Rs) โดยผ่านโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อทำให้ทุกภาคส่วนมีความร่วมมือ เกิดการเรียนรู้ เกิดความตระหนักในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,11:25   อ่าน 61 ครั้ง