ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ตรวจสอบภายใน 2563
วันที่ 27 มกราคม 2563 นายโกศล มณีชัย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสุธิณี ทรงอาวุธ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางทัสนี งามประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าตรวจสอบและติดตาม เสนอแนะและให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ด้านการเงิน การบัญชี
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามเป้าหมายและตรงวัตถุประสงค์ และโปร่งใส
#โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 2558
#โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,14:34   อ่าน 29 ครั้ง