ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
การประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวอนงค์ลักษณ์ รัตนคช ร่วมการประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในการเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทั้ง 189 โรง สังกัด สพป.นศ.2 เข้าร่วมประชุมพร้อมรับชมถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conference เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. และ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกจากนี้ มีการบรรยายเรื่องงานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ New DLTV ที่จะต้องนำไปปฏิบัติในโรงเรียน โดย นางนัทธภัทร พิทยพิโลน ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บาบาทหน้าที่ ของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า สพป.นศ.2 มีการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบถ้วนทุกโรงเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ตามที่ สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 3 พันล้านบาท ในการจ้างครูธุรการและภารโรงให้ครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ โดย สพป.นศ.2 มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด ในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน หลักการดำเนินงานธุรการ งานการเงินพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV ให้ครูทำหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องทำหน้าที่ทางด้านธุรการ ถือเป็นทิศทางด้านการศึกษาที่น่ายินดีสำหรับคุณครู ทีจะมีเวลาทุ่มเทให้นักเรียนมากขึ้น ต่อไป
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,14:05   อ่าน 187 ครั้ง