ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมนิเทศห้องเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมนิเทศห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูภัสมล ตุ้งติก ครูประจำชั้น เยี่ยมการสอนของนางนิรมล โนนเสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และนางวรรณา 
เลียบวงศ์ ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และทางศึกษานิเทศก์ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน และการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กิจการลูกเสือ 
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,11:11   อ่าน 189 ครั้ง