ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรการศึกษา
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป. นศ.2) เป็นประธาน มีนางพรรณี สกุณา ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ นายเสรี สุวรรณประเสริฐ นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.นศ.2 ทุกโรง รวมถึงศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาร่วมโครงการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ได้จากการศึกษาดูการจัดการเรียนการสอน รร. สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1   โดยกำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดพัทลุง หวังเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  ให้สูงขึ้น ต่อไป
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 101 ครั้ง