ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
แจ้งภารกิจของการเป็นนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม พรบ.การศึกษาแห่งช
4 มิถุนายน 2561 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา แจ้งภารกิจของการเป็นนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2561,15:57   อ่าน 197 ครั้ง