ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
การประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
วันที่ 27 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ท. ดร. สุเวศ กลับศรี ประธานกรรมการคณะกรรมการการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน   ผอ.วิทยา  หอมเกตุ กรรมการ ผอ.สุนึง  นกแก้ว และศึกษานิเทศก์ นางกาญจนา  จิตสำรวย ได้เดินทางมาประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,11:56   อ่าน 308 ครั้ง