ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
แผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา)
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2554 - 10 มิ.ย. 2555
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
คณะกรรมการนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
โรงเรียนเครือข่ายสุจริต สพป.นศ.2
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านสุจริต
31 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมเปิดบ้านเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต (OPEN HOUSE) ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสู่เขตสุจริตต้นแบบและโรงเรียนสุจริตนำร่องที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน โดยมีนางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิด นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวรายงาน ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
…+++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สมัครเข้าร่วมการพัฒนาเป็นเขตสุจริตต้นแบบทดลองนำร่อง 1 ใน 10 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ กระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรรีธรรมราช เขต 2 เป็นแบบอย่างในด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริตที่ยั่งยืน จึงดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต (OPEN HOUS) เพื่อเป็นการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งในของบุคลากร เป็นการตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานคุณภาพเขตสุจริต และเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของเขตสุจริตต่อสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินการได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรและโรงเรียนแกนนำเครือข่ายสุจริต จำนวน 22 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ที่อยู่ในระดับสูงมากและมาก
…+++ รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผลงานที่เป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และโรงเรียนสุจริต พร้อมทั้งจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อทำอย่างไรให้เป็นเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริตแบบยั่งยืน
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2559,00:00   อ่าน 200 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ