ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเครือข่ายสุจริต สพป.นศ.2
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านสุจริต
31 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมเปิดบ้านเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต (OPEN HOUSE) ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสู่เขตสุจริตต้นแบบและโรงเรียนสุจริตนำร่องที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน โดยมีนางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิด นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวรายงาน ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
…+++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สมัครเข้าร่วมการพัฒนาเป็นเขตสุจริตต้นแบบทดลองนำร่อง 1 ใน 10 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ กระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรรีธรรมราช เขต 2 เป็นแบบอย่างในด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสู่เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริตที่ยั่งยืน จึงดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต (OPEN HOUS) เพื่อเป็นการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งในของบุคลากร เป็นการตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานคุณภาพเขตสุจริต และเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของเขตสุจริตต่อสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินการได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรและโรงเรียนแกนนำเครือข่ายสุจริต จำนวน 22 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ที่อยู่ในระดับสูงมากและมาก
…+++ รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผลงานที่เป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และโรงเรียนสุจริต พร้อมทั้งจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อทำอย่างไรให้เป็นเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริตแบบยั่งยืน
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2559,00:00   อ่าน 4939 ครั้ง