ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
รับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559
สืบเนื่องจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักง่นลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนกิจการลูกเสือ จัดโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2559 นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ ครูผู้สอน พันตำรวจโทเขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนตามลำดับ ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
และนายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.2 ผอ.สถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 192 โรงเรียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 250 คน
..**ก่อนดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ จัดให้มีพิธีมอบโล่ เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค...่าเฉลี่ยของประเทศ จำนวน 26 โรงเรียน มอบโล่รางวัล "ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ปีงบประมาณ 2560 ในระดับดีเยี่ยม มอบเกียรติบัตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 รางวัลเกียรติบัตร ระดับทองแดง (ระดับ สพฐ.) เกียรติบัตร MOE AWARDS ประจำปี 2559 จำนวน 39 ราย มอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOl) จำนวน 5 โรงเรียน และมอบเกียรตบัตรผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาและบุคลากรลูกเสือดีเด่น และหลังจากนั้น ผอ.สพป.นศ.2 ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยให้แต่ล่ะกลุ่มเสนอกิจกรรมที่สามารถคืนครูสู่ห้องเรียน โดยทุกกลุ่มเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 739 ครั้ง