ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าร่วมเสวนาโรงเรียนปลอดขยะ

26 สิงหาคม 2559 นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นครศรรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ณ โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการอบรมพัฒนาการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ ซึ่งมีโรงเรียนนำร่อง จำนวน 50 โรงเรียนในสังกัด โดยให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในสถานศึกษาและสำนักงานรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน ก่อน ระยะดำเนินการและหลังดำเนินการ และจะดำเนินการประกวดคัดเลือกร่วมทั้งจะทำหลักสูตรค่ายผู้นำด้านการจัดการขยะในโอกาสต่อไป

โดยมีวิทยากรให้ความรู้ นายสุวัฒน์ รัตนพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ให้ความรู้ในเรื่องนโยบายการจัดการขยะของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้มให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการจัดการขยะในสถานศึกษา นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ความรู้เรื่องการนิเทศติดตามและรายงานผลการดำเนืนการ

โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2559,22:43   อ่าน 509 ครั้ง