ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประจำปี 2559
 ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙   บัดนี้  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประกาศผล “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น”  ประจำปี  ๒๕๕๙  ประกอบด้วย            ประเภท ผู้สนับสนุน
๑.      นางพรรณี   สกุณา                  รอง ผอ.สพป.นศ.๒
๒.      นางพรทิพย์   รัตนบุรี               นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๓.      พ.ต.ท.เขมณัฎฐ์   หนูชุม          รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
๔.      นายโชคดี   อิ้ววังโส                ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลวัดท่าแพ
ประเภทผู้บริหาร
๑.      นายสุริยา   โนนเสนา               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
๒.      นายวิจักษณ์   ทิพย์อักษร         ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง
๓.      นายมงคล  ช่องลมกรด                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งส้าน
๔.      นางสิรินารถ   แววสง่า             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
ประเภทครูผู้สอน
๑.      นางสุดารัตน์   สารักษ์              ครู โรงเรียนวัดไม้เรียง
๒.      นายประสิทธิ์   ช่วยพิทักษ์       ครู โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
๓.      นางดารุณี   สุวรรณชาตรี          ครู โรงเรียนบ้านไสยาสน์
๔.      นายสนอง  อนุสรณ์                 ครู โรงเรียนบ้านหนองเจ
๕.      ว่าที่ร้อยตรีภักดี  ศรีทอง          ครู โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
๖.      นางสาวนิลวดี   สงรักษ์            ครู โรงเรียนตันติวัตร
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 583 ครั้ง