ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
เว็ปหน่วยงาน
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา โนนเสนา
คำสั่ง แต่งตั้ง 4 ท่อน ผอ.สุริยา
ประกาศ โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2556
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
เช็คเวบโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ตรวจสอบ ก.พ.7 อิเลคทรอนิคส์
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าค่ายคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
google
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ครูบ้านนอก
ครูไทย
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา EIS
เพลง กฎลูกเสือ
คุรุสภา
เฟสบุ๊ค ผอ. (suriya nonsena) facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง
DLIT
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 สพป.นศ.2
โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน ปี 2558
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน 2558 ครับ
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
เอกสารสำหรับแก้ไข งานธุรการ
หนังสือราชการ สพป.นศ.2
เก็บความรู้กับครูโรงเรียนวัดทุ่งควาย
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แนวทางช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

               

                กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศให้ ปีการศึกษา 2551 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้นำนโยบายดังกล่าวมากำหนดกลยุทธ์และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน การเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย การศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆอย่างหลากลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้มีโอกาสที่ดีในการรับบริการทางการศึกษา เป็นพลังที่ดีของชาติ  โดยในการดำเนินการได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภายในองค์กร ภายในท้องถิ่นและระดับประเทศ สร้างเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนที่จะได้รับการดูแลช่วยเหลือย่างรวดเร็วทันท่วงที ถูกต้องตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง เป็นระบบ ตรวจสอบได้ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา จึงได้กำหนดแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับสถานศึกษาในสังกัด จำแนกตามลักษณะและสภาพปัญหา ดังนี้

                1.  กลุ่มปัญหายากจน ไม่มีผู้ปกครอง

                     แนวดำเนินการ

                                แนวทางที่ 1 สถานศึกษาสำรวจสภาพความยากจนของนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษา สอบถาม ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน  ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รวบรวม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยและหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือ (มติคณะรัฐมนตรี รหัสมติ 1122  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

                                แนวทางที่ 2 สถานศึกษาสำรวจสภาพความยากจนของนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษา สอบถาม ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ส่งเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งจะได้จัดสรรงบประมาณและประสานความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาหรือหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

                                แนวทางที่ 3 สถานศึกษาสำรวจสภาพความยากจนของนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษา สอบถาม ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ครูผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และหรือครูที่ปรึกษา ครูผู้รับผิดชอบเรื่องทุนการศึกษา เสนอผู้มีอำนาจในสถานศึกษา พิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากงบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน

                2.  กลุ่มปัญหาที่อยู่อาศัย (กรณีไม่มีบ้านพักเป็นของตนเอง บ้านชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัย)

                      แนวดำเนินการ

                                แนวทางที่ 1 สถานศึกษาสำรวจสภาพที่อยู่อาศัยของนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษา สอบถาม ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน  ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รวบรวม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และส่งเรื่องไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือ (มติคณะรัฐมนตรี รหัสมติ 1122  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

                                แนวทางที่ 2 สถานศึกษาสำรวจสภาพที่อยู่อาศัยของนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษา สอบถาม ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ส่งเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งจะได้ประสานระดมความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาหรือหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

                3.  กลุ่มปัญหาครอบครัวเจ็บป่วยเรื้อรัง

                     แนวดำเนินการ

                                แนวทางที่ 1 สถานศึกษาสำรวจสภาพความเจ็บป่วยของครอบครัวนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษา สอบถาม ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน  ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รวบรวม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และส่งเรื่องไปยังกระทรวงสาธารณสุข และหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือ (มติคณะรัฐมนตรี รหัสมติ 1122  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

                                แนวทางที่ 2 สถานศึกษาสำรวจสภาพความเจ็บป่วยของครอบครัวนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษา สอบถาม ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ส่งเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งจะได้ประสานระดมความช่วยเหลือจาก สื่อมวลชนผู้มีจิตศรัทธาหรือหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

                4.  กลุ่มปัญหาการเดินทางไปโรงเรียน

                     แนวดำเนินการ

                                แนวทางที่ 1 สถานศึกษาสำรวจสภาพการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษา สำรวจ สอบถาม ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน  ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รวบรวม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และส่งเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม และหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือ (มติคณะรัฐมนตรี รหัสมติ 1122  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

                                แนวทางที่ 2 สถานศึกษาสำรวจสภาพการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษา สำรวจ สอบถาม ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ส่งเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งจะได้ประสานระดมความช่วยเหลือจากโรงเรียนดีใกล้บ้าน  สื่อมวลชน ผู้มีจิตศรัทธาหรือหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

                5.  กลุ่มปัญหาถูกบังคับให้ขายแรงงาน

                     แนวดำเนินการ

                                แนวทางที่ 1 สถานศึกษาสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษา สังเกตพฤติกรรม สำรวจ สอบถาม ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน  ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รวบรวม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นการด่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา หรือจัดหางานที่เพิ่มรายได้พิเศษระหว่างเรียนที่เหมาะสม

                                แนวทางที่ 2 สถานศึกษาสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษา สังเกตพฤติกรรม สำรวจ สอบถาม ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นการด่วน โรงเรียนรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

                6.  อยู่ในธุรกิจค้าประเวณี

                     แนวดำเนินการ

                                แนวทางที่ 1 สถานศึกษาสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้าน ศึกษาสังเกตพฤติกรรม สำรวจสอบถามจากเพื่อน ผู้ใกล้ชิด และสัมภาษณ์ ให้คำแนะนำปรึกษา ให้การช่วยเหลือโดยเก็บรักษาเป็นความลับ รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

                7.  ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง

                      แนวดำเนินการ

                                แนวทางที่ 1 สถานศึกษาสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษา สังเกตพฤติกรรม สำรวจ สอบถาม ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน  ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา ประสานจัดหาผู้มีจิตศรัทธา ผู้อุปการะ หรือพ่อแม่อุปถัมภ์ หรือจัดหางานที่เพิ่มรายได้พิเศษระหว่างเรียนที่เหมาะสม

                                แนวทางที่ 2  สถานศึกษารายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสานสถานแรกรับเด็กหรือสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

                8.  ปัญหาอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

                     แนวดำเนินการ

                                สถานศึกษารายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสานกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อติดตามความประพฤติและการพัฒนา

                9.  ปัญหาเด็กเร่ร่อน

                     แนวดำเนินการ

                                สถานศึกษารายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประสานกับสถานศึกษาอื่นที่เด็กไปเข้าเรียนใหม่ หรือ ประสานฝ่ายปกครอง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

                10.  ปัญหาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

                       แนวดำเนินการ

                                สถานศึกษาสำรวจสภาพความเจ็บป่วยของครอบครัวนักเรียน โดยใช้การเยี่ยมบ้านนักเรียน ศึกษา สอบถาม ผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน  ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รวบรวม ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และส่งเรื่องไปยังกระทรวงสาธารณสุข และหรือหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือ (มติคณะรัฐมนตรี รหัสมติ 1122  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

                                สถานศึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวได้เรียนรู้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

                11.  ปัญหาถูกทำร้าย คุกคาม

                       แนวดำเนินการ

                                สถานศึกษาตรวจตรา สอดส่อง สังเกตความประพฤตินักเรียน เก็บสำรวจข้อมูลจากกรรมการนักเรียน กลุ่มเพื่อน และบุคคลรอบข้าง  มีคลินิกให้คำปรึกษา สร้างบรรยากาศให้เป็นที่ไว้ใจ โดยอาจใช้ กลุ่มนักเรียน YC ที่ได้รับการฝึกอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือฝ่ายปกครอง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีลักษณะเป็นมาเฟียหรืออันธพาล  สถานศึกษารายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

                12.  ปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

                   แนวดำเนินการ

                                สถานศึกษาสำรวจข้อมูล โดยใช้กลุ่มนักเรียน YC  กรรมการสภานักเรียน สังเกตพฤติกรรมโดยครูประจำชั้น ตรวจสอบข้อมูลเพื่อการยืนยัน ให้คำปรึกษาเบื้องต้น อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด

                13.  ปัญหาเด็กซึมเศร้า

                       แนวดำเนินการ

                                สถานศึกษา ศึกษา สำรวจข้อมูล โดยใช้กระบวนการโฮมรูมของครูที่ปรึกษา กิจกรรมกลุ่มนักเรียน YC กิจกรรมสภานักเรียน คลินิกที่ปรึกษา วิเคราะห์สาเหตุแห่งการซึมเศร้า ประสานกับบุคคล หรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

                14.  ปัญหาเด็กพิเศษ

                       แนวดำเนินการ

                                สถานศึกษาสำรวจเด็กพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คัดแยกกลุ่มเด็ก ให้การช่วยเหลือ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลตามกรณีปัญหา เช่น การสอนซ่อมเสริม การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล (IEP) การวางแผนบำบัดพฤติกรรมรายบุคคล โดยใช้ครูประจำรายวิชา ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ซึ่งบางประเภทอาจต้องประสานรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น

                15.  ปัญหาเพศศึกษา

                        แนวดำเนินการ

                                สถานศึกษา ศึกษา สำรวจข้อมูล โดยใช้การสังเกต รายงานจากกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา กิจกรรมกลุ่มนักเรียน YC  กิจกรรมสภานักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง  ในการสอดส่องพฤติกรรมที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาประสานกับวิทยากรภายนอกเพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา  ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ให้คำปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลโดยเก็บเป็นความลับ หากกรณีจำเป็นสถานศึกษาประสานกับผู้ปกครองนักเรียนและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ

                16.  ปัญหายาเสพติด

                       แนวดำเนินการ

                                สถานศึกษา ศึกษา สำรวจข้อมูล โดยใช้การสังเกต รายงานจากกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา กิจกรรมกลุ่มนักเรียน YC  กิจกรรมสภานักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง  ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบวิเคราะห์ ข้อมูล ให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยคลินิกที่ปรึกษาเป็นความลับและรายบุคคลโดยครูแนะแนว หากจำเป็นประสานผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง สถานบำบัดยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ

 

 งานกิจการนักเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

 

 

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2554,20:33   อ่าน 1882 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ