ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เก็บความรู้กับครูโรงเรียนวัดทุ่งควาย
การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน SBM SCHOOL BASED MANAGEMENT

School Based Management : SBM

 เป็นวิธีการบริหารโดยการกระจายอำนาจ

     (Decentralization) ไปสู่โรงเรียน

 เป็นวิธีการที่จะบังคับให้โรงเรียนได้รับผิดชอบใน

      สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน

 เป็นกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่

     เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา (Stakeholders)

·      การกำหนดนโยบาย

·      การวางแผน

·      การตัดสินใจในภารกิจ/พันธกิจของโรงเรียน

 เป็นกระบวนการบริหารที่มีองค์ประกอบ 3 ส่วน

1.           การกระจายอำนาจ (.39)

2.           การบริหารจัดการ

3.           การดูแลระบบโรงเรียน

 

ลักษณะของ SBM

1.                  ให้อิสระในการตัดสินใจ ลดการควบคุมจากส่วนกลาง

2.                  ให้โอกาสผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และ  Stakeholders เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

3.      ให้โรงเรียนกำหนดความต้องการของโรงเรียน เอง  การกำหนดความต้องการนั้น มีคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมคิดร่วมทำ

 

โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2554,23:44   อ่าน 1908 ครั้ง