ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เก็บความรู้กับครูโรงเรียนวัดทุ่งควาย
ภาวะผู้นำ และผู้ตาม
ภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพบของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้นชึ้นำ ผลักดันให้บุคคลอื่น มีความเต็มใจหรือกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆ ตามต้องการ โดยมี ความสำเร็จของกลุ่ม หรือองค์กรเป็นเป้าหมายเกณฑ์ในการ

ประเมินประสิทธิภาพของผู้นำ พอแยกได้เป็น 3 ลักษณะ

 1. ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการใช้อิทธิพล เหนือผู้ตามเพื่อให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามต้องการโดย มีจุดมุ่งหมายขององค์การเป็นเป้าหมาย
 2. ภาวะผู้นำ นอกจากเป็นกระบวนการแล้วภาวะผู้นำจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อผู้ตามยอมให้ผู้นำมีอิทธิพลต่อเขา
 3. ภาวะผู้นำ จะถูกอ้างถึงเมื่อจุดมุ่งหมายของกลุ่ม หรือองค์กรประสบผลสำเร็จ

ประสิทธิภาพของภาวะผู้นำ การประเมินประสิทธิภาพของผู้นำพอแยกได้ 3 ลักษณะคือ

 1. ผลที่เกิดขึ้นของกลุ่ม (Outcome) คือผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากความสามารถในการนำ หรือภายใต้การนำของผู้นำ
 2. ทัศนคติของผู้ตาม (Attitude of Followers) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบสอบถามผู้ตาม
 3. คุณภาพของกระบวนการกลุ่ม(Quality of Group Process) คุณภาพของกระบวนการก็ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพของผู้นำ โดยประเมินจากความสนับสนุนด้านต่างๆ

 การพัฒนาภาวะผู้นำ

 1. ผู้นำควรจะวางตัวให้เสมอต้นเสมอปลาย
 2. ต้องสื่อสารความสำคัญของวิสัยทัศน์ให้แก่ครูทุกคน
 3. ให้ความเคารพทุกคนในองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน
 4. ให้ความสำคัญและเปิดกว้างต่อความคิดของผู้อื่น
 5. ต้องโปร่งใส
 6. พยายามทำให้คนในองค์กรยอมรับ
 7. ช่วยผลักดันและแก้ไขเพื่อให้พนักงานประสบผลสำเร็จ
 8. กระจายอำนาจแก่ครูให้เหมาะสม

ประเภทของผู้นำ

 1. ผู้นำแบบอัตตาธิปไตย ชอบสั่งการ ไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของลูกน้อง
 2. ผู้นำแบบประชาธิปไตย หรือผู้นำที่ยอมรับความคิดเห็นของลูกน้อง
 3. ผู้นำแบบเสรี  เป็นผู้นำที่ไม่ใส่ใจในการทำงาน หรือบุคคลปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรม

ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นของผู้นำ

 1. ผู้นำต้องเป็นนักวางแผน
 2. ผู้นำต้องเป็นนักพัฒนา
 3. ผู้นำต้องเป็นนักปราชญ์
 4. ผู้นำต้องเป็นนักปกครอง
 5. ผู้นำต้องเป็นนักแก้ปัญหา
 6. ผู้นำต้องเป็นนักตัดสินใจ
 7. ผู้นำต้องเป็นนักการทูต
 8. ผู้นำต้องเป็นนักประนีประนอม

ศิลปการครองใจคน

 1. รู้จักควบคุมอารมณ์
 2. รู้จักส่งเสริมให้กำลังใจลูกน้อง
 3. มีศิลปะในการวิพากษ์วิจารณ์
 4. มีศิลปะในการฟัง ฟังให้ได้ใจความ ถูกต้องไม่ใช่อคติของตนเอง
 5. ชี้แจงความเคลื่อนไหวของงาน
 6. รักษาผลประโยชน์ของลูกน้อง

การเป็นผู้ตามที่ดี ผู้ตามที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ

 1. ยกย่องชมเชยและให้เกียรติอย่างสม่ำเสมอต่อผู้นำ
 2. มีความจริงใจ
 3. เรียนรู้ ทำความเข้าใจนิสัยแนวทางปฏิบัติงานของผู้นำ
 4. รู้จักกาละเทศะ
 5. มีความสามารถในการพูด
 6. เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา ไม่ควรใช้วิธีรุนแรง
 7. สร้างผลงานที่พึงพอใจอย่างเหมาะสม
 8. ไม่นินทาลับหลัง
 9. ทำงานให้เรียบร้อยสมบูรณ์
 10. ไม่ทำงานข้ามหน้าโดยไม่ขออนุญาต
เก็บมาฝาก นิสิตปริญญาโท
การบริหารการศึกษารามคำแหง 
 ประสิทธิ์  ช่วยพิทักษ์

 

โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2554,19:37   อ่าน 6368 ครั้ง