ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดเรียนกรณีพิเศษ วันครู

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคม 2563 ของทุกปี เป็นวันครู เพื่อระลึกพระคุณบรูพาจารย์ ดำรงไว้ซึ่งธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดี และเพื่อให้ครูตระหนักในความเป็นครู ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างครูและชุมชนนั้น

            โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จึงขอแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และปิดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าร่วมพิธีระลึกพระคุณบรูพาจารย์ ร่วมกับครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วทางโรงเรียนจะสอนชดเชยให้กับนักเรียนเพื่อให้เวลาเรียนครบตามหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในลำดับต่อไป

โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,10:52   อ่าน 4011 ครั้ง