ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมั่ง สุมงคล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2457-2461
ชื่อ-นามสกุล : นายยก เจริญพงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2461-2469
ชื่อ-นามสกุล : นายหวาน นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2469-2472
ชื่อ-นามสกุล : นายลิบ กุญชรินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2472-2475
ชื่อ-นามสกุล : นายปลื้ม คงธัญธรรม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2475-2475
ชื่อ-นามสกุล : นายฝาก สุทธิพูน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2475-6ส.ค.2499
ชื่อ-นามสกุล : นายชุ่ม ศรีระษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค.2499- 30 ก.ย. 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายทัด ทองอร่าม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2509-30 ก.ย. 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายประกอบ ศรีระษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ก.พ. 2516 - 30 มี.ค 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายอ่ำ อักษรนำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 เม.ย. 2527 - 3 ส.ค. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ เพชรเรือนทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2529-8 ธันวาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย กะลาศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล หัตถจำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2553- ปัจจุบัน