ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการนักเรียน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
แผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา)
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2554 - 10 มิ.ย. 2555
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมั่ง สุมงคล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2457-2461
ชื่อ-นามสกุล : นายยก เจริญพงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2461-2469
ชื่อ-นามสกุล : นายหวาน นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2469-2472
ชื่อ-นามสกุล : นายลิบ กุญชรินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2472-2475
ชื่อ-นามสกุล : นายปลื้ม คงธัญธรรม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2475-2475
ชื่อ-นามสกุล : นายฝาก สุทธิพูน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2475-6ส.ค.2499
ชื่อ-นามสกุล : นายชุ่ม ศรีระษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค.2499- 30 ก.ย. 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายทัด ทองอร่าม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2509-30 ก.ย. 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายประกอบ ศรีระษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ก.พ. 2516 - 30 มี.ค 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายอ่ำ อักษรนำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 เม.ย. 2527 - 3 ส.ค. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ เพชรเรือนทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2529-8 ธันวาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย กะลาศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล หัตถจำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2553- ปัจจุบัน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ