ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน ปี 2560
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุด ปี 2560-2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2554
เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการนักเรียน(สภานักเรียน) ปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียน ปี 2553-ปัจจุบัน
รายคณะกรรมการสนับสนุนปูกระเบื้องโรงเรียน
รายนามผู้ปกครองสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
รายนามผู้สนับสนุนโรงเรียนวันกีฬาสี
รายนามคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 100 ปี
รายนามคณะครูสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนมุงกระเบื้องโรงเรียน
รายงามผู้สนับสนุนโครงการยกระดับภาษาอังกฤษสื่อสาร
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2554- 2556
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมั่ง สุมงคล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2457-2461
ชื่อ-นามสกุล : นายยก เจริญพงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2461-2469
ชื่อ-นามสกุล : นายหวาน นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2469-2472
ชื่อ-นามสกุล : นายลิบ กุญชรินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2472-2475
ชื่อ-นามสกุล : นายปลื้ม คงธัญธรรม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2475-2475
ชื่อ-นามสกุล : นายฝาก สุทธิพูน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2475-6ส.ค.2499
ชื่อ-นามสกุล : นายชุ่ม ศรีระษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค.2499- 30 ก.ย. 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายทัด ทองอร่าม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2509-30 ก.ย. 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายประกอบ ศรีระษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ก.พ. 2516 - 30 มี.ค 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายอ่ำ อักษรนำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 เม.ย. 2527 - 3 ส.ค. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ เพชรเรือนทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2529-8 ธันวาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย กะลาศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล หัตถจำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2553- ปัจจุบัน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ