ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีกับโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา และ นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ ในโอกาสได้รับรางวัล MOE AWARDS สาขาต่อต้านยาเสพติด รับโล่รางวัล จาก มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 26 มิถุนายน 2560 ที่ อาคารพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
การเป็นคณะกรรมการระดับประเทศ ,จังหวัด ,สำนักงานเขตพื้นที่
ประธานรอบกองไฟ โรงเรียนรัตนศึกษา
วันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 เป็นวิทยากรอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ BTC สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
วันที่ 19- 22เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2เป็น
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2เป็น ประ
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา พิธีกรงานวันมหาวชิราวุธ 25 พ.ย. 2559
ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โดย ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานคณะครู PLC ทุ่งควายพัฒนศึกษา
นายสุริยา โนนเสนา ผอ.ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประชุมชี้แจงนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติ
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรม EASY LAB ตามโครงการพัฒนาครู
ว่าที่ ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานในพิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "GROWTH
คณะครูอบรม GROWTH TOGETHER
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ อบรม Active Learning
ประชุมคณะครูเพื่อสรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง PLC
ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เทควันโด กีฬาเด่นของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการค่ายพักแรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
กิจกรรมสภานักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสุริยา โนนเสนา นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ รับรางวัล moe awards
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560
แนะนำครูบรรจุใหม่ นางสาวชลัดดา นาคีเพด
แนะนำครูบรรจุใหม่ นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายกฤตพจน์ รัตนะ
กตเวทิตาจิต ให้กับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชอนันต์ บุญผัน" ซึ่งเกษียณอายุราชการ ปี 2560
ภาพกิจกรรม
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
23 ตุลาคม 2560 วางพวงมาลาถวายความเคารพ เนื่องในพิธีวันปิยมหาราช
นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ที่ค่ายลูกเสือสำโรง
นายสมบูรณ์ ชนะคช ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น อบรมวิชาพิเศษการจัดการค่ายพักแรม
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 นำคณะมาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบลูกเสือที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นางสาวสุนันทา ชนาชน เอทีซี
นางสาวขนิษฐา รัตนสุภา B.T.C.
ผลงานประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมที่ค่ายลูกเสือสำโรง
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมปัญญาสมวาร
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อบรม ผู้กำกับลูกเสือ ATC สามัญ
ผลงานด้านกิจการลูกเสือ พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2560
โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย อบรม อย.น้อย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
30 มีนาคม 2560 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
29 สิงหาคม 2559 รับการนิเทศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนเครือข่ายสุจริต สพป.นศ.2
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามโรงเรียนสุจริต จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านสุจริต
เครือข่ายพี่น้องลูกเสือชาวบ้านตำบลเขาโร/ทุ่งสง
กิจกรรมกับพี่น้องลูกเสือชาวบ้านตำบลเขาโร และอำเภอทุ่งสง
เก็บความรู้กับครูโรงเรียนวัดทุ่งควาย
ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 16 ต.ค. 58
Result Based Management 20 ก.ค. 54
คำว่า อัตลักษณ์ของโรงเรียน 13 ก.ค. 54
โรงเรียนขนาดเล็ก : ความท้าทายของสังคมไทย 27 มิ.ย. 54
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 14 มิ.ย. 54
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) 09 มิ.ย. 54
วันไหว้ครู 08 มิ.ย. 54
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ชุมชนเฝ้ามองการทำงานของพวกเรา 06 มิ.ย. 54
การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน SBM SCHOOL BASED MANAGEMENT 05 มิ.ย. 54
ภาวะผู้นำ และผู้ตาม 28 พ.ค. 54
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ร่าง ข้อบังคับการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 22 ก.พ. 56
งานพระราชทานเพลิง นายคำภา โนนเสนา
วันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น.พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายคำภา โนนเสนา
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
วาระการประชุมข้าราชการครู
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางสอนของครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
การวางแผนอัตรากำลัง 10 ปี
การวางแผนอัตรากำลังครู ระยะ 10 ปี 16 ธ.ค. 59
ข่าวสารชุมชน
นายนบ อักษรนำ บริจาคเงินให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จำนวน 200,000 บาท
ยินดีกับ นางจำเนียร ไชยรัตน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
    พฤศจิกายน 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 234
5 6 7 8 91011
1213 14 15 16 17 18
19 20 21222324 25
2627282930  
ปฏิทินกิจกรรม
01 พ.ย. 60
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
01 พ.ย. 60
ต้อนรับครูบรรจุใหม่ นางสาวชลัดดา นาคีเพด
06 พ.ย. 60
ขอแต่งตั้ง รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ,นายอนันต์ มณีฉาย ,นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ,นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
07 พ.ย. 60 ถึง 09 พ.ย. 60
ลากิจธุระส่วนตัว งานศพญาติที่ขอนแก่น
08 พ.ย. 60 ถึง 14 พ.ย. 60
หยุดเรียนของปฐมวัย ครูไปรับพระราชทานปริญญาบัตร
14 พ.ย. 60
เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายกฤตพจน์ รัตนะ
15 พ.ย. 60
ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
17 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
20 พ.ย. 60
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
25 พ.ย. 60
วันมหาวชิราวุธ
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2010
ปรับปรุง 20/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 3380197
Page Views 3702131
รับเรื่องร้องเรียน
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียน ปี 2553-ปัจจุบัน
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
เว็ปหน่วยงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ