ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE
..**//ผอ.สพป.นศ.2 เปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE เมืองคอนปลอดภัย มั่นคง น่าอยู่ นครปลอดภัยจากยาเสพติด รุ่นที่ 2
..**//วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรทิน ทิยพ์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมืองคอนปลอดภัย มั่นคง น่าอยู่ นครปลอดภัยจากยาเสพติด (ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง) รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2564 โดยมี นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้รับเกียรติวิทยากร จากชุดโมบายทีม นำโดย นายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจาก 24 โรงเรียน 260 คน ซึ่งแบ่งเป็นจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 130 คน อบรมระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม และ รุ่นที่ 2 จำนวน 130 คน อบรมระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมในการอบรมได้แก่ ภาวะผู้นำ โทษและพิษภัยยาเสพติด เทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อน (เพื่อนช่วยเพื่อน) เทียนรวมใจ ชาว TO BE NUMBER ONE ห่างไกลยาเสพติดทักษะการปฏิเสธ การฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ และการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อนำไปสู่การเป็นแกนนำที่ดีและพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง อย่างเคร่งครัด ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
..**//นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า สพป.นศ. 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านต้านภัยยาเสพติด ซึ่งด้านการต้านภัยยาเสพติดถือเป็นเรื่องที่จะเร่งปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียนทั้งแต่เด็กอย่างต่อเนื่อง จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการชี้แนะแนวทางให้กับนักเรียนวัยรุ่นเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง พร้อมที่จะเป็นแกนนำขยายผลต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนโดยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต สังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข อย่างมั่นคง ยั่งยืน สอดคล้องตามแนวคิด เมืองคอนปลอดภัย มั่นคง น่าอยู่ นครปลอดภัยจากยาเสพติดต่อไป 
ดูน้อยลง
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,09:11   อ่าน 73 ครั้ง