ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 76.79 KB 186
ผลงานObec Awards ผอ.สุริยา โนนเสนา Word Document ขนาดไฟล์ 28.03 KB 183
ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.61 KB 106
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 (SAR 54) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 1174
คู่มือการประเมินสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 367
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27 KB 292
แบบรายงานขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 3159
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 9712
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 12722
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 3976
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 330
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 1441
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 533
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 1344
แผนการบริหารงบประมาณตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ปี 2554-2556 Word Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 413
พรรณนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 701.5 KB 12259
เอกสารประกอบการเขียนวิสัยทัศน์ผู้บรหาร Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 2677
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27 KB 748
งบลงทุน ปีงบประมาณ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 192.57 KB 265
แนวข้อสอบงานธุรการโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 533.53 KB 347
ราคากลางวัสดุครุภัณฑ์ สพฐ. 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 306
แนวข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 724
ข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 1766
เอกสารบันทึกการดื่มนม Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 26236
ระเบียบการใช้เงินอาหารกลางวันแบบใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.04 KB 468
ขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.69 KB 1486
ประมาณราคาอุทกภัย 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 1015
หลักสูตรแกนกลาง 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.67 KB 292
เอกสารงานวิชาการ ประเมิน สมศ.รอบ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 413
ผลสอบโอเน็ตโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.67 KB 335
เก็งข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 166.06 KB 1209
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (เผื่อมีประโยชน์) Word Document ขนาดไฟล์ 538.54 KB 2995
ร่าง เอกสารงานชุมนุมลูกเสือ สพท.นศ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 3598
คูมือการอบรมนายหมู่ลูกเสือ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1016 KB 10628
รวมเนื้อเพลงลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 496 KB 5643
ประเมินครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68 KB 362
เอกสารประเมินครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 362
บทสรุปผู้บริหาร สุริยา Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 660
บันทึกความดีสุริยา Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 4769
ประมาณการซ่อมแซม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.5 KB 1112
ประมาณการ ปีงบประมาณ 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 796
6 เดือน 6 คุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 313