ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 76.79 KB 33
ผลงานObec Awards ผอ.สุริยา โนนเสนา Word Document ขนาดไฟล์ 28.03 KB 123
ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.61 KB 39
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 (SAR 54) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 1100
คู่มือการประเมินสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 240
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27 KB 241
แบบรายงานขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 2688
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 5813
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 6771
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 3610
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 269
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 1383
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 483
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 1104
แผนการบริหารงบประมาณตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ปี 2554-2556 Word Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 353
พรรณนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 701.5 KB 10568
เอกสารประกอบการเขียนวิสัยทัศน์ผู้บรหาร Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 2615
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27 KB 689
งบลงทุน ปีงบประมาณ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 192.57 KB 215
แนวข้อสอบงานธุรการโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 533.53 KB 295
ราคากลางวัสดุครุภัณฑ์ สพฐ. 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 242
แนวข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 665
ข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 1675
เอกสารบันทึกการดื่มนม Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 15847
ระเบียบการใช้เงินอาหารกลางวันแบบใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.04 KB 402
ขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.69 KB 1430
ประมาณราคาอุทกภัย 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 949
หลักสูตรแกนกลาง 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.67 KB 238
เอกสารงานวิชาการ ประเมิน สมศ.รอบ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 348
ผลสอบโอเน็ตโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.67 KB 273
เก็งข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 166.06 KB 1136
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (เผื่อมีประโยชน์) Word Document ขนาดไฟล์ 538.54 KB 2935
ร่าง เอกสารงานชุมนุมลูกเสือ สพท.นศ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 3211
คูมือการอบรมนายหมู่ลูกเสือ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1016 KB 8490
รวมเนื้อเพลงลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 496 KB 4969
ประเมินครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68 KB 293
เอกสารประเมินครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 277
บทสรุปผู้บริหาร สุริยา Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 599
บันทึกความดีสุริยา Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 4707
ประมาณการซ่อมแซม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.5 KB 1049
ประมาณการ ปีงบประมาณ 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 742
6 เดือน 6 คุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 254