ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 76.79 KB 32
ผลงานObec Awards ผอ.สุริยา โนนเสนา Word Document ขนาดไฟล์ 28.03 KB 119
ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.61 KB 37
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 (SAR 54) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 1099
คู่มือการประเมินสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 236
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27 KB 240
แบบรายงานขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 2606
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 5227
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 4263
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 3605
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 267
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 1381
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 480
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 1048
แผนการบริหารงบประมาณตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ปี 2554-2556 Word Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 349
พรรณนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 701.5 KB 10436
เอกสารประกอบการเขียนวิสัยทัศน์ผู้บรหาร Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 2611
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27 KB 688
งบลงทุน ปีงบประมาณ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 192.57 KB 214
แนวข้อสอบงานธุรการโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 533.53 KB 294
ราคากลางวัสดุครุภัณฑ์ สพฐ. 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 238
แนวข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 661
ข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 1667
เอกสารบันทึกการดื่มนม Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 14885
ระเบียบการใช้เงินอาหารกลางวันแบบใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.04 KB 368
ขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.69 KB 1428
ประมาณราคาอุทกภัย 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 946
หลักสูตรแกนกลาง 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.67 KB 234
เอกสารงานวิชาการ ประเมิน สมศ.รอบ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 344
ผลสอบโอเน็ตโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.67 KB 271
เก็งข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 166.06 KB 1135
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (เผื่อมีประโยชน์) Word Document ขนาดไฟล์ 538.54 KB 2933
ร่าง เอกสารงานชุมนุมลูกเสือ สพท.นศ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 3152
คูมือการอบรมนายหมู่ลูกเสือ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1016 KB 8160
รวมเนื้อเพลงลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 496 KB 4876
ประเมินครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68 KB 288
เอกสารประเมินครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 275
บทสรุปผู้บริหาร สุริยา Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 595
บันทึกความดีสุริยา Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 4705
ประมาณการซ่อมแซม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.5 KB 1046
ประมาณการ ปีงบประมาณ 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 741
6 เดือน 6 คุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 253