ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 76.79 KB 173
ผลงานObec Awards ผอ.สุริยา โนนเสนา Word Document ขนาดไฟล์ 28.03 KB 173
ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.61 KB 97
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 (SAR 54) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 1167
คู่มือการประเมินสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 359
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27 KB 284
แบบรายงานขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 3079
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 9330
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 12158
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 3894
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 322
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 1433
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 524
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 1311
แผนการบริหารงบประมาณตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ปี 2554-2556 Word Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 403
พรรณนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 701.5 KB 11804
เอกสารประกอบการเขียนวิสัยทัศน์ผู้บรหาร Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 2667
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27 KB 740
งบลงทุน ปีงบประมาณ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 192.57 KB 257
แนวข้อสอบงานธุรการโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 533.53 KB 340
ราคากลางวัสดุครุภัณฑ์ สพฐ. 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 286
แนวข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 715
ข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 1750
เอกสารบันทึกการดื่มนม Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 25243
ระเบียบการใช้เงินอาหารกลางวันแบบใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.04 KB 459
ขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.69 KB 1479
ประมาณราคาอุทกภัย 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 1006
หลักสูตรแกนกลาง 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.67 KB 284
เอกสารงานวิชาการ ประเมิน สมศ.รอบ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 402
ผลสอบโอเน็ตโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.67 KB 326
เก็งข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 166.06 KB 1201
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (เผื่อมีประโยชน์) Word Document ขนาดไฟล์ 538.54 KB 2984
ร่าง เอกสารงานชุมนุมลูกเสือ สพท.นศ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 3519
คูมือการอบรมนายหมู่ลูกเสือ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1016 KB 10259
รวมเนื้อเพลงลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 496 KB 5390
ประเมินครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68 KB 355
เอกสารประเมินครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 325
บทสรุปผู้บริหาร สุริยา Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 652
บันทึกความดีสุริยา Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 4761
ประมาณการซ่อมแซม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.5 KB 1105
ประมาณการ ปีงบประมาณ 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 788
6 เดือน 6 คุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 301