ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
6 เดือน 6 คุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 247
ประมาณการ ปีงบประมาณ 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 735
ประมาณการซ่อมแซม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.5 KB 1032
บันทึกความดีสุริยา Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 4692
บทสรุปผู้บริหาร สุริยา Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 581
เอกสารประเมินครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 269
ประเมินครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68 KB 278
รวมเนื้อเพลงลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 496 KB 4771
คูมือการอบรมนายหมู่ลูกเสือ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1016 KB 7936
ร่าง เอกสารงานชุมนุมลูกเสือ สพท.นศ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 3115
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (เผื่อมีประโยชน์) Word Document ขนาดไฟล์ 538.54 KB 2919
เก็งข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 166.06 KB 1127
ผลสอบโอเน็ตโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.67 KB 266
เอกสารงานวิชาการ ประเมิน สมศ.รอบ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 330
หลักสูตรแกนกลาง 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.67 KB 222
ประมาณราคาอุทกภัย 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 934
ขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.69 KB 1417
ระเบียบการใช้เงินอาหารกลางวันแบบใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.04 KB 317
เอกสารบันทึกการดื่มนม Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 14497
ข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 1655
แนวข้อสอบครู Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 650
ราคากลางวัสดุครุภัณฑ์ สพฐ. 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 765.5 KB 225
แนวข้อสอบงานธุรการโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 533.53 KB 286
งบลงทุน ปีงบประมาณ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 192.57 KB 209
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27 KB 673
เอกสารประกอบการเขียนวิสัยทัศน์ผู้บรหาร Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 2600
พรรณนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 701.5 KB 10241
แผนการบริหารงบประมาณตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ปี 2554-2556 Word Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 339
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 1022
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 473
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 1375
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 261
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 3592
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 3200
เอกสารการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1 สมศ. Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 4800
แบบรายงานขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 2554
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27 KB 232
คู่มือการประเมินสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 224
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 (SAR 54) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 1094
ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.61 KB 25
ผลงานObec Awards ผอ.สุริยา โนนเสนา Word Document ขนาดไฟล์ 28.03 KB 107
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 76.79 KB 24