ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการนักเรียน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
แผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา)
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2554 - 10 มิ.ย. 2555
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563

การวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 

                               

ที่

ชื่อ  สกุล

ปีที่เกษียณ

วุฒิการศึกษา

วิชาเอกที่ต้องการทดแทน

หมายเหตุ

1.

นางเครือพันธ์  สิริโกศล

2556

ค.บ. สังคมศึกษา

เกษตร/หลักสูตร

การเตรียมการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

2.

นายสมพงศ์  เกตุชาญวิทย์

2557

ศศ.บ. การศึกษาชนบท

ศศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

ปฐมวัย

การเตรียมปฐมวัยต้นแบบ ยกระดับโรงเรียน

3.

นางพนมวรรณ  แก้วมาก

2558

ค.บ. ปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ

เตรียมสู่อาเซี่ยนเต็มรูปแบบ /สองภาษา

4.

นางสุพร  ศักดิ์เศรษฐ์

2559

ศษ ..การประถมศึกษา

ภาษาไทย

 

5.

นายไมตรี  หอมเกตุ

2559

ศษ.. การประถมศึกษา

คณิตศาสตร์

 

6.

นางบุญเจือ  บุญสถิตย์

2560

ศษ.. การประถมศึกษา

สังคมศึกษา

 

7

นายโชคดี  ไชยรัตน์

2561

ค.บ.  คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

8

นายธรรมรัตน์  ศรีชัย

2561

ค.บ. เกษตรศาสตร์

พลศึกษา

 

9.

นางลดาวัลย์  บุญชนะ

2561

ศษ.บ. การประถมศึกษา

คณิตศาสตร์

 

10

นางประนอม  บุญสิทธิ์

2562

ค.บ. คหกรรมศาสตร์

ภาษาไทย

 

11

นายสมบูรณ์  ชนะคช

2563

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

ภาษาอังกฤษ

 

 

ที่มา  งานบริหารบุคลากร

 

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ