ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563

การวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 

                               

ที่

ชื่อ  สกุล

ปีที่เกษียณ

วุฒิการศึกษา

วิชาเอกที่ต้องการทดแทน

หมายเหตุ

1.

นางเครือพันธ์  สิริโกศล

2556

ค.บ. สังคมศึกษา

เกษตร/หลักสูตร

การเตรียมการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

2.

นายสมพงศ์  เกตุชาญวิทย์

2557

ศศ.บ. การศึกษาชนบท

ศศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

ปฐมวัย

การเตรียมปฐมวัยต้นแบบ ยกระดับโรงเรียน

3.

นางพนมวรรณ  แก้วมาก

2558

ค.บ. ปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ

เตรียมสู่อาเซี่ยนเต็มรูปแบบ /สองภาษา

4.

นางสุพร  ศักดิ์เศรษฐ์

2559

ศษ ..การประถมศึกษา

ภาษาไทย

 

5.

นายไมตรี  หอมเกตุ

2559

ศษ.. การประถมศึกษา

คณิตศาสตร์

 

6.

นางบุญเจือ  บุญสถิตย์

2560

ศษ.. การประถมศึกษา

สังคมศึกษา

 

7

นายโชคดี  ไชยรัตน์

2561

ค.บ.  คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

8

นายธรรมรัตน์  ศรีชัย

2561

ค.บ. เกษตรศาสตร์

พลศึกษา

 

9.

นางลดาวัลย์  บุญชนะ

2561

ศษ.บ. การประถมศึกษา

คณิตศาสตร์

 

10

นางประนอม  บุญสิทธิ์

2562

ค.บ. คหกรรมศาสตร์

ภาษาไทย

 

11

นายสมบูรณ์  ชนะคช

2563

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

ภาษาอังกฤษ

 

 

ที่มา  งานบริหารบุคลากร