ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน ปี 2560
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุด ปี 2560-2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2554
เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการนักเรียน(สภานักเรียน) ปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียน ปี 2553-ปัจจุบัน
รายคณะกรรมการสนับสนุนปูกระเบื้องโรงเรียน
รายนามผู้ปกครองสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
รายนามผู้สนับสนุนโรงเรียนวันกีฬาสี
รายนามคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 100 ปี
รายนามคณะครูสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนมุงกระเบื้องโรงเรียน
รายงามผู้สนับสนุนโครงการยกระดับภาษาอังกฤษสื่อสาร
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2554- 2556
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563

การวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา   ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 

                               

ที่

ชื่อ  สกุล

ปีที่เกษียณ

วุฒิการศึกษา

วิชาเอกที่ต้องการทดแทน

หมายเหตุ

1.

นางเครือพันธ์  สิริโกศล

2556

ค.บ. สังคมศึกษา

เกษตร/หลักสูตร

การเตรียมการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

2.

นายสมพงศ์  เกตุชาญวิทย์

2557

ศศ.บ. การศึกษาชนบท

ศศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

ปฐมวัย

การเตรียมปฐมวัยต้นแบบ ยกระดับโรงเรียน

3.

นางพนมวรรณ  แก้วมาก

2558

ค.บ. ปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ

เตรียมสู่อาเซี่ยนเต็มรูปแบบ /สองภาษา

4.

นางสุพร  ศักดิ์เศรษฐ์

2559

ศษ ..การประถมศึกษา

ภาษาไทย

 

5.

นายไมตรี  หอมเกตุ

2559

ศษ.. การประถมศึกษา

คณิตศาสตร์

 

6.

นางบุญเจือ  บุญสถิตย์

2560

ศษ.. การประถมศึกษา

สังคมศึกษา

 

7

นายโชคดี  ไชยรัตน์

2561

ค.บ.  คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

8

นายธรรมรัตน์  ศรีชัย

2561

ค.บ. เกษตรศาสตร์

พลศึกษา

 

9.

นางลดาวัลย์  บุญชนะ

2561

ศษ.บ. การประถมศึกษา

คณิตศาสตร์

 

10

นางประนอม  บุญสิทธิ์

2562

ค.บ. คหกรรมศาสตร์

ภาษาไทย

 

11

นายสมบูรณ์  ชนะคช

2563

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

ภาษาอังกฤษ

 

 

ที่มา  งานบริหารบุคลากร

 

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ