ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู ปี 2556-2557
ผลงานครู ปี 2556-2557

ที่

ชื่อ -สกุล

รางวัลที่ได้รับ/ผลงาน

หมายเหตุ

1.

นายสุริยา  โนนเสนา

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556

ประเภทผู้บริหาร

2.

นางนิรมล  โนนเสนา

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556

ประเภทครูผู้สอน

3.

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์

รับรางวัลครูสอนดี  ประจำปี 2557

อบจ.นครศรีธรรมราช

4.

นายธรรมรัตน์  ศรีชัย

หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

คุรุสภา

5.

นางสุพร  ศักดิ์เศรษฐ

หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

คุรุสภา

6.

นายโชคดี  ไชยรัตน์

หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

คุรุสภา

7.

นางพนมวรรณ  แก้วมาก

ครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

ปฐมวัย

8.

นายสมบูรณ์  ชนะคช

ครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

9.

นางนิรมล  โนนเสนา

ครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

ภาษาไทย

10

นางบุญเจือ  บุญสถิตย์

ครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

ภาษาไทย

11

นางประนอม  บุญสิทธิ์

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557

ประเภทครูผู้สอน