ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน ปี 2560
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุด ปี 2560-2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2554
เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการนักเรียน(สภานักเรียน) ปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียน ปี 2553-ปัจจุบัน
รายคณะกรรมการสนับสนุนปูกระเบื้องโรงเรียน
รายนามผู้ปกครองสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
รายนามผู้สนับสนุนโรงเรียนวันกีฬาสี
รายนามคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 100 ปี
รายนามคณะครูสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนมุงกระเบื้องโรงเรียน
รายงามผู้สนับสนุนโครงการยกระดับภาษาอังกฤษสื่อสาร
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2554- 2556
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
ผลงานครู ปี 2556-2557
ผลงานครู ปี 2556-2557

ที่

ชื่อ -สกุล

รางวัลที่ได้รับ/ผลงาน

หมายเหตุ

1.

นายสุริยา  โนนเสนา

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556

ประเภทผู้บริหาร

2.

นางนิรมล  โนนเสนา

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556

ประเภทครูผู้สอน

3.

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์

รับรางวัลครูสอนดี  ประจำปี 2557

อบจ.นครศรีธรรมราช

4.

นายธรรมรัตน์  ศรีชัย

หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

คุรุสภา

5.

นางสุพร  ศักดิ์เศรษฐ

หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

คุรุสภา

6.

นายโชคดี  ไชยรัตน์

หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

คุรุสภา

7.

นางพนมวรรณ  แก้วมาก

ครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

ปฐมวัย

8.

นายสมบูรณ์  ชนะคช

ครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

9.

นางนิรมล  โนนเสนา

ครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

ภาษาไทย

10

นางบุญเจือ  บุญสถิตย์

ครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ

ภาษาไทย

11

นางประนอม  บุญสิทธิ์

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557

ประเภทครูผู้สอน

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ