ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศิษย์เก่าที่มีผลงานในการทำงานให้ประเทศชาติ
ศิษย์เก่าที่มีผลงานในการทำงานให้ประเทศชาติ

ที่

ชื่อ   -สกุล

หน้าที่การงาน

ปัจจุบันรับราชการ

หมายเหตุ

1.

นางบุญเจือ    บุญสถิตย์

ครู

โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

2

นายสมบูรณ์   ชนะคช

ครู

โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

3.

นายโชคดี  ไชยรัตน์

ครู

โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

4.

นางประนอม  บุญสิทธิ์

ครู

โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

5.

นายประสงค์  จริตงาม

ครู

โรงเรียนสังวาลวิท 7

 

6.

นายวิรุณ  รักษาแก้ว

ผอ.กองช่าง

เทศบาลปากพนัง

 

7

นายเสริมศักดิ์  รักษาแก้ว

รองนายก

องค์การบริการส่วนตำบลเขาโร

 

8.

นายพเนิน  ไชยรัตน์

ส.อบต.

องค์การบริการส่วนตำบลเขาโร

 

9

นางสุกัญญา  อุปลา

ส.อบต.

องค์การบริการส่วนตำบลเขาโร

 

10

 นายประเสริฐ  หนูชุม

 ครู

 โรงเรียนทุ่งสง

 

 11

 นายสมยศ หนูหนอง

 นักการเมือง

 

 

 12

 นายอรุณ เพชรเรือนทอง

 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

 

 

13

 นายสมใจ ชอบทำกิจ

 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

 

 

 14

 นายสมพงษ์  สมมาตร

 ครู

 โรงเรียนบ้านหนองท่อม

 

15

 นางสาวทิพวัลย์ จันทร์อุดม

 เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ

 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

16

นางสาวพิไลภรณ์ ไชยผล

ครู ธุรการ

 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

17

พันตำรวจโทเขมณัฏฐ์  หนูชุม

ข้าราชการบำนาญ

 

 

18

นายพิศนุ  จันทร์อุดม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

 

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ