ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
แผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา)
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2554 - 10 มิ.ย. 2555
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
คณะกรรมการนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
ศิษย์เก่าที่มีผลงานในการทำงานให้ประเทศชาติ
ศิษย์เก่าที่มีผลงานในการทำงานให้ประเทศชาติ

ที่

ชื่อ   -สกุล

หน้าที่การงาน

ปัจจุบันรับราชการ

หมายเหตุ

1.

นางบุญเจือ    บุญสถิตย์

ครู

โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

2

นายสมบูรณ์   ชนะคช

ครู

โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

3.

นายโชคดี  ไชยรัตน์

ครู

โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

4.

นางประนอม  บุญสิทธิ์

ครู

โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

5.

นายประสงค์  จริตงาม

ครู

โรงเรียนสังวาลวิท 7

 

6.

นายวิรุณ  รักษาแก้ว

ผอ.กองช่าง

เทศบาลปากพนัง

 

7

นายเสริมศักดิ์  รักษาแก้ว

รองนายก

องค์การบริการส่วนตำบลเขาโร

 

8.

นายพเนิน  ไชยรัตน์

ส.อบต.

องค์การบริการส่วนตำบลเขาโร

 

9

นางสุกัญญา  อุปลา

ส.อบต.

องค์การบริการส่วนตำบลเขาโร

 

10

 นายประเสริฐ  หนูชุม

 ครู

 โรงเรียนทุ่งสง

 

 11

 นายสมยศ หนูหนอง

 นักการเมือง

 

 

 12

 นายอรุณ เพชรเรือนทอง

 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

 

 

13

 นายสมใจ ชอบทำกิจ

 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

 

 

 14

 นายสมพงษ์  สมมาตร

 ครู

 โรงเรียนบ้านหนองท่อม

 

15

 นางสาวทิพวัลย์ จันทร์อุดม

 เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ

 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

16

นางสาวพิไลภรณ์ ไชยผล

ครู ธุรการ

 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

17

พันตำรวจโทเขมณัฏฐ์  หนูชุม

ข้าราชการบำนาญ

 

 

18

นายพิศนุ  จันทร์อุดม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

 

อ่าน 803 ครั้ง -->

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ