ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู ปี 2555
ผลงานครู ปีการศึกษา 2555 รางวัลครูสอนดี
นางบุญเจือ  บุญสถิตย์  ครูสอนดี
ผลงานครู ปีการศึกษา 2555 ครูดี 9 ปี สพท.นศ.2
นายธรรมรัตน์  ศรีชัย   ครูดี 9 ปี สพท.นศ.2
ผลงานครู ปีการศึกษา 2555 ครูดี 9 ปี สพท.นศ.2
นางบุญเจือ  บุญสถิตย์  ครูดี 9 ปี สพท.นศ.2
ผลงานครู ปีการศึกษา 2555 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นายสุริยา  โนนเสนา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผลงานครู ปีการศึกษา 2555 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางพนมวรรณ  แก้วมาก
ผลงานครู ปีการศึกษา 2555 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางบุญเจือ  บุญสถิตย์
ผลงานครู ปีการศึกษา 2555 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางประนอม  บุญสิทธิ์
ผลงานครู ปีการศึกษา 2555 เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3
นางนิรมล  โนนเสนา