ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน ปี 2560
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุด ปี 2560-2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2554
เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการนักเรียน(สภานักเรียน) ปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียน ปี 2553-ปัจจุบัน
รายคณะกรรมการสนับสนุนปูกระเบื้องโรงเรียน
รายนามผู้ปกครองสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
รายนามผู้สนับสนุนโรงเรียนวันกีฬาสี
รายนามคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 100 ปี
รายนามคณะครูสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนมุงกระเบื้องโรงเรียน
รายงามผู้สนับสนุนโครงการยกระดับภาษาอังกฤษสื่อสาร
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2554- 2556
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7

3.งานวิชาการได้รับการยอมรับ โดยมีผลการปฎิบัติงานดังนี้

                       3.1 โรงเรียนส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และไปแข่งระดับภาคที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชมเชย

                      3.2 โรงเรียนส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ลำดับที่ 2 ของภาคใต้ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2554  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

                4.นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่อำเภอฉวาง ผลดังนี้             

                    4.1 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม                            ได้ระดับเหรียญทอง

                    4.2 การแข่งขันเพื่อนที่ปรึกษา                                         ได้ระดับเหรียญทอง

                    4.3 การแข่งขันสภานักเรียน                                             ได้ระดับเหรียญทอง

                     4.4 การแข่งขัน Science Show                                        ได้ระดับเหรียญทอง

                    4.5 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตอง(พานสินสอด)        ได้ระดับเหรียญเงิน

                    4.6 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน Animation                 ได้ระดับเหรียญเงิน

                    4.7 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม                       ได้ระดับเหรียญทองแดง

                   4.8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ                   ได้ระดับเหรียญทองแดง

                    4.9 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว มัธยม                                   ได้ระดับรางวัลชมเชย

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ