ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการนักเรียน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
แผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา)
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2554 - 10 มิ.ย. 2555
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7

3.งานวิชาการได้รับการยอมรับ โดยมีผลการปฎิบัติงานดังนี้

                       3.1 โรงเรียนส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และไปแข่งระดับภาคที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชมเชย

                      3.2 โรงเรียนส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ลำดับที่ 2 ของภาคใต้ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2554  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

                4.นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่อำเภอฉวาง ผลดังนี้             

                    4.1 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม                            ได้ระดับเหรียญทอง

                    4.2 การแข่งขันเพื่อนที่ปรึกษา                                         ได้ระดับเหรียญทอง

                    4.3 การแข่งขันสภานักเรียน                                             ได้ระดับเหรียญทอง

                     4.4 การแข่งขัน Science Show                                        ได้ระดับเหรียญทอง

                    4.5 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตอง(พานสินสอด)        ได้ระดับเหรียญเงิน

                    4.6 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน Animation                 ได้ระดับเหรียญเงิน

                    4.7 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม                       ได้ระดับเหรียญทองแดง

                   4.8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ                   ได้ระดับเหรียญทองแดง

                    4.9 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว มัธยม                                   ได้ระดับรางวัลชมเชย

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ