ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7

3.งานวิชาการได้รับการยอมรับ โดยมีผลการปฎิบัติงานดังนี้

                       3.1 โรงเรียนส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และไปแข่งระดับภาคที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชมเชย

                      3.2 โรงเรียนส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ลำดับที่ 2 ของภาคใต้ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2554  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

                4.นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่อำเภอฉวาง ผลดังนี้             

                    4.1 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม                            ได้ระดับเหรียญทอง

                    4.2 การแข่งขันเพื่อนที่ปรึกษา                                         ได้ระดับเหรียญทอง

                    4.3 การแข่งขันสภานักเรียน                                             ได้ระดับเหรียญทอง

                     4.4 การแข่งขัน Science Show                                        ได้ระดับเหรียญทอง

                    4.5 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตอง(พานสินสอด)        ได้ระดับเหรียญเงิน

                    4.6 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน Animation                 ได้ระดับเหรียญเงิน

                    4.7 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม                       ได้ระดับเหรียญทองแดง

                   4.8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ                   ได้ระดับเหรียญทองแดง

                    4.9 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว มัธยม                                   ได้ระดับรางวัลชมเชย