ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ปีการศึกษา 2555 บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1.โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน อันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2.โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น อันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
3.โรงเรียนต้นลูกเสือ อันดับ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
4.โรงเรียนการจัดระบบป้องกันภัยยาเสพติด อันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 
ปีการศึกษา 2556 บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1.โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน อันดับ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2.โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น อันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
3.โรงเรียนต้นลูกเสือ อันดับ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
4.โรงเรียนการจัดระบบป้องกันภัยยาเสพติด อันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 
ปีการศึกษา 2557 บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1.โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน อันดับ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2.โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น อันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
3.โรงเรียนต้นลูกเสือ อันดับ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
4.โรงเรียนการจัดระบบป้องกันภัยยาเสพติด อันดับ 2ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
5.รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการ
6.รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
7.โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต สพฐ.
8.โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดเล็ก อันดับ 1 สพป.นศ.2
9.โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดเล็ก อันดับ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช
10.โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดเล็ก อันดับ 5 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
11.โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดเล็ก คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ปีการศึกษา 2558 บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1.โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน อันดับ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2.โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น อันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
3.โรงเรียนต้นลูกเสือ อันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
4.โรงเรียนการจัดระบบป้องกันภัยยาเสพติด อันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
5.รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการ
6.รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
7.โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต สพฐ.
8.โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดเล็ก อันดับ 1 สพป.นศ.2
9.โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดเล็ก อันดับ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช
10.โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดเล็ก อันดับ 1 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
11.โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดเล็ก คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
12โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดเล็ก 
13.โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
 
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.98 KB
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปี 2558
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ ปี 2558 - 2560
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2554
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปี 2558
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี2555
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556 ประเภท และบุคคล ประเภทสถานศึกษา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1