ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน ปี 2560
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุด ปี 2560-2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2554
เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการนักเรียน(สภานักเรียน) ปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียน ปี 2553-ปัจจุบัน
รายคณะกรรมการสนับสนุนปูกระเบื้องโรงเรียน
รายนามผู้ปกครองสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
รายนามผู้สนับสนุนโรงเรียนวันกีฬาสี
รายนามคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 100 ปี
รายนามคณะครูสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนมุงกระเบื้องโรงเรียน
รายงามผู้สนับสนุนโครงการยกระดับภาษาอังกฤษสื่อสาร
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2554- 2556
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ครบรอบ 100 ปี (ประธานทอดผ้าป่าการศึกษา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี (รายชื่อคณะกรรมการศิษย์เก่า)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.5 KB
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี(รายชื่อคณะกรรมการศิษย์เก่า)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 672.5 KB
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี (รายชื่อคณะกรรมการทอดผ้าป่าการศึกษา)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

จัดหารายได้สนับสนุนกองทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

หมู่ที่ 8  ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตรงกับวันเสาร์ที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2554 (ตรงกับแรม  12  ค่ำ เดือน  10 )

..........................................................

            เนื่องด้วยทางโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน  ตั้งแต่  ชั้นก่อนประถม  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  3 ได้ดำเนินการพัฒนา สภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  และนำสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้บริการชุมชนในเขตบริการและนอกเขตบริการ  มาเป็นเวลา  ครบ  100  ปี ในปี  2554   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า  และผู้นำชุมชนได้มีมติให้จัดกิจกรรมฉลองและสมโภชโรงเรียน ในโอกาสครบ  100  ปีด้วย โดยกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  วัตถุประสงค์เพื่อ

จัดหารายได้  ระดมทุนมาพัฒนาสนับสนุนกองทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา   จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสามัคคีเพื่อการศึกษาครั้งนี้ด้วย   ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย   จงอำนวยผลดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายประสพกับความสำเร็จ  ความสุข  ความเจริญด้วย  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ทุกท่าน

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่  23    กันยายน    2554 (ตรงกับ  แรม  11  ค่ำ  เดือน  10 )

          เวลา  18.00 น.    สมโภชองค์ผ้าป่า    โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

          เวลา  19.00      ร่วมพบคณะกรรมการ

วันเสาร์ที่  24    กันยายน  2554  (ตรงกับ  แรม  11  ค่ำ  เดือน  10 )

          เวลา   10.00  น.  แสดงพระธรรมเทศนา

          เวลา   10.59     ถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

          เวลา   11.10  น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

                                  กรวดน้ำเสร็จพิธี

           

 

 

 

กำหนดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

สมทบทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

(โรงเรียนวัดทุ่งควาย)

ณ โรงเรียนวัดทุ่งควาย ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 10.00 .-12.30 .

...............................................

และทอดผ้าป่าสามัคคี

....................................................................

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554

เวลา 10.00 .                       - ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติมาถึงบริเวณพิธี

                                                   (โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ม.8 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

                                                - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                         (นายสุทธิพงษ์  เทิดรัตนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

                                         นครศรีธรรมราช ประธานในพิธี)

                                                -  บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล - รับศีล

                                                - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 10.30 .                       - ประธานฯกล่าวคำทอดผ้าป่า

                                                - ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่

                                                  พระภิกษุสงฆ์

                                                - สัมโมทนียคาถา

                                                - กรวดน้ำ -รับพร

เวลา 11.00 .                       - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา 12.00 .                       - เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา 14.00 น.                     - คณะกรรมการจัดงาน ฯ นำเงินที่ผู้ทำบุญผ้าป่านำส่งโรงเรียน

                                                   ทุ่งควายพัฒนศึกษา เพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

....................................................

 

 

 

 

คณะเจ้าภาพ

ประธานฝ่ายบรรพชิต

พระไสว   ถิรจิตโต      พระกิตติคุณวัดทุ่งควาย

พระอธิการวิน  เกสโร     เจ้าอาวาสวัดทุ่งควาย

ประธานฝ่ายฆราวาส

นายสุทธิพงษ์  เทิดรัตนพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ประธาน

             พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์      หนูชุม      ข้าราชการบำนาญ (ข้าราชการตำรวจ)    รองประธาน

คณะกรรมการอุปถัมภ์

1. อดีตครูมั่ง  สุมงคล  10. ครูทัด    ทองอร่าม )

9.ครูทวีศักดิ์    แร่ทอง    อดีตรักษาการครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งควาย  (2515- 2516)

10.ครูประกอบ  ศรีระษา ครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งควาย                         (2516 -2527)

11.ครูอำ  อักษรนำ         ครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งควาย                          (2527- 2529 )

12.ครูทรงศักดิ์  เพชรเรือนทอง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งควาย    (2529 -2537)

13.ครูสมหมาย   กะลาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควาย                (2537 -2551 )

14.ครูวิมล  หัตถจำนงค์       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควาย                    (  2552- 2553 )

15.ครูสุริยา   โนนเสนา        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควาย         (2553  -  ปัจจุบัน )

8.นายสุนทร  ระวังสุข     อดีตประธานกรรมการสถานศึกษา

9.นายเพียร      ปราบปราม      อดีตประธานกรรมการสถานศึกษา

10.นายทวี       บุญมาพรรณ์    อดีตประธานกรรมการสถานศึกษา

11.นายประไพ  เมืองทรัพย์   อดีตประธานกรรมการสถานศึกษา

12.นายสมยศ  หนูหนอง      อดีตประธานกรรมการสถานศึกษา

13. นายปรีชา  สุขนิตย์        อดีตประธานกรรมการสถานศึกษา

14.นายนบ  อักษรนำ     ที่ปรึกษา ผอ. สุริยา โนนเสนา

15.นายสมพล   หวานหนู     ที่ปรึกษา  ผอ.สุริยา  โนนเสนา

16.นายสมศักดิ์   ศรีปาน      อดีตกรรมการสถานศึกษา

17.นายจิต  ไชยรัตน์             อดีตกรรมการสถานศึกษา

18.นายเสริมศักดิ์     รักษาแก้ว  อดีตประธานกรรมการสถานศึกษา

19.นายไพรัตน์   รักษ์พงศ์      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

20.นายสุนันท์  รักษาสัตย์                   กำนันตำบลเขาโร

 

 

 

 

คณะเจ้าภาพกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่า

1. พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์  หนูชุม                     ประธาน

2.คุณหมอประสงค์  ไชยรัตน์                รองประธาน

3.คุณประภาส   รัตนะ                         รองประธาน

4.คุณสิรวิชญ์   ชูดวงจันทร์                  รองประธาน

5.คุณโสภา   หมุกแก้ว                         รองประธาน

6.นายสุริยา   โนนเสนา                       รองประธาน

7.คุณหนูเอียด  จันทร์อุดม                   กรรมการ

8.คุณวินัย        ปราบปราม                  กรรมการ

9.นายไมตรี    หอมเกตุ                        กรรมการ

10.นางบุญเจือ  บุญสถิตย์                 กรรมการ

11. นายสมใจ   ชอบทำกิจ                  กรรมการ

12.นายอรุณ   เพชรเรือนทอง              กรรมการ

13.นายเชื้อ  รัตนะ                               กรรมการ

14.นางจำเนียร  ไชยรัตน์                     กรรมการ

15.นายจวน  สุขอนันต์                        กรรมการ

16.นางล้วน   สกุลหรั่ง                                    กรรมการ

17.นายเพนิน   ไชยรัตน์                       กรรมการ

18.นายบรรจง    ชูดวงจันทร์               กรรมการ

19.นายจำนง   จันทร์อุดม                    กรรมการ

20.นายวิลาศ  นิธิสกุลกาลน์               กรรมการ

21.นายบุญธรรม  บุญครบ                 กรรมการ

22.นายอภิชาติ  หนูคาบแก้ว             กรรมการ

23.นางพวงค์   ประสิทธิ์                      กรรมการ

24.นายนภดล   แซ่เลี่ยม                     กรรมการ

25.นางประกอบ   รักษาแก้ว               กรรมการ

26.นางสุพร  ศักดิ์เศรษฐ์                     กรรมการ

27.นางพนมวรรณ  แก้วมาก               กรรมการ

28.นางวรรณา   เลียบวงศ์                  กรรมการ

29.นางลดาวัลย์   บุญชนะ                  กรรมการ

30.นายประสิทธิ์   ช่วยพิทักษ์             กรรมการ

31.นายสมพงศ์  เกตุชาญวิทย์            กรรมการ

32.นางธัญญ์ญา    วัลลภ                   กรรมการ

33.นางเครือพันธ์  สิริโกศล                  กรรมการ

34 นางสาวชลธิชา   ไหลหาโครต      กรรมการ

35.นางสาวนุชฏา    หมวดเฝือ กรรมการ

36.นายนิยม    รัตนะ                           กรรมการ

37.นายขยัน   รัตนะ                            กรรมการ

38.นายธรรมรัตน์  ศรีชัย                          กรรมการ

39.นายบูรณ์   ชนะคช                         กรรมการเลขานุการ

40.นางประนอม  บุญสิทธิ์                  กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ