ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา)
ร่างแผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา) ปก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 873 KB
ร่างแผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา) ส่วนหน้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53 KB
ร่างแผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา) ส่วนที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145 KB
ร่างแผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา) ส่วนที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.5 KB
ร่างแผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา) ส่วนที่ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
ร่างแผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา) ส่วนที่ 4.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.5 KB
ร่างแผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา) ส่วนที่ 4.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.5 KB
ร่างแผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา) ส่วนที่ 5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB
ร่างแผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา) ภาคผนวก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76 KB