ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2558 -2559
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2558