ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
เว็ปหน่วยงาน
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา โนนเสนา
คำสั่ง แต่งตั้ง 4 ท่อน ผอ.สุริยา
ประกาศ โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2556
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
เช็คเวบโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ตรวจสอบ ก.พ.7 อิเลคทรอนิคส์
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าค่ายคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
google
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ครูบ้านนอก
ครูไทย
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา EIS
เพลง กฎลูกเสือ
คุรุสภา
เฟสบุ๊ค ผอ. (suriya nonsena) facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง
DLIT
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 สพป.นศ.2
โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน ปี 2558
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน 2558 ครับ
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
เอกสารสำหรับแก้ไข งานธุรการ
หนังสือราชการ สพป.นศ.2
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและเขียนคำ

                   ที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่   3

ชื่อผู้รายงาน  :    นางวรรณา      เลียบวงศ์   ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

                            โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  2

ปีที่รายงาน  :  2557 ................................................................................................................................................................                        การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่   และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  9  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย   1)  แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน  16   แผน   เวลาเรียนทั้งหมด 16  ชั่วโมง  2)  แบบฝึกทักษะ  จำนวน  4  ชุด  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัยชนิด  3  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ชนิด  5  ระดับจำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ

 ( t-test Dependent Sample)

                                ผลการทดลองพบว่า

                                 1. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อการอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  82.22/81.48   

                                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                                3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง   การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ