ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและเขียนคำ

                   ที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่   3

ชื่อผู้รายงาน  :    นางวรรณา      เลียบวงศ์   ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

                            โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  2

ปีที่รายงาน  :  2557 ................................................................................................................................................................                        การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่   และ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  9  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย   1)  แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน  16   แผน   เวลาเรียนทั้งหมด 16  ชั่วโมง  2)  แบบฝึกทักษะ  จำนวน  4  ชุด  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัยชนิด  3  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ชนิด  5  ระดับจำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ

 ( t-test Dependent Sample)

                                ผลการทดลองพบว่า

                                 1. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อการอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  82.22/81.48   

                                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                                3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง   การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก