ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
เว็ปหน่วยงาน
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา โนนเสนา
คำสั่ง แต่งตั้ง 4 ท่อน ผอ.สุริยา
ประกาศ โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2556
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
เช็คเวบโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ตรวจสอบ ก.พ.7 อิเลคทรอนิคส์
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าค่ายคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
google
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ครูบ้านนอก
ครูไทย
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา EIS
เพลง กฎลูกเสือ
คุรุสภา
เฟสบุ๊ค ผอ. (suriya nonsena) facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง
DLIT
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 สพป.นศ.2
โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน ปี 2558
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน 2558 ครับ
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
เอกสารสำหรับแก้ไข งานธุรการ
หนังสือราชการ สพป.นศ.2
เครือข่ายผู้ปกครอง
เครือข่ายผู้ปกครอง

ก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่ง ของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง คือ คณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
๑ เพื่อการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา
๒ เพื่อให้พ่อแม่ - ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนเรียน
๓ ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครองครูและนักเรียนในสถานศึกษา
๔ เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นความรู้ เป็นประสบการณ์สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดำรงไว้ซื่งวัฒนธรรมประเพณี และละเว้นอบายมุขทั้งปวงกับเพื่อส่งเสริมความสามัคคีช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
๕ เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประกอบด้วย
( ๑ ) คณะกรรมการระดับห้องเรียนมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย ประธาน , รองประธาน , เลขานุการ , นายทะเบียน และประชาสัมพันธ์ โดยการคัดเลือกจากผู้ปกครองของแต่ละห้องเรียน
( ๒ ) คณะกรรมการระดับชั้นเรียนประกอบด้วย ประธาน , รองประธาน , เลขานุการ , นายทะเบียน และประชาสัมพันธ์ โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับห้องเรียนของชั้นเรียนนั้นๆ ระดับ ห้องละ ๒ คน ผู้ แทนของระดับชั้นเรียนประกอบด้วยประธานและเลขานุการของกรรมการระดับห้องเรียน
( ๓ ) คณะกรรมการระดับโรงเรียนประกอบไปด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ คน
( ๔ ) การได้ซึ่งคณะกรรมการระดับโรงเรียน ได้คัดเลือกมาจากประธานและเขนุการของแต่ละระดับชั้นเรียนทั้งหมด ประกอบด้วย ประธาน , รองประธานคนที่ ๑ , รองประธานคนที่ ๒ , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ , ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ , นายทะเบียน , ปฏิคมและกรรมการที่เหลือเป็นกรรมการกลาง กรณีที่ผู้แทนของระดับใดได้รับการคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ให้เลือกผู้แทนของระดับนั้นขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้ครบจำนวน ๑๓ คน ตามข้อ (๓)
คุณสมบัติของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
( ๑ ) ประกอบอาชีพสุจริต มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
( ๒ ) บรรลุนิติภาวะ และมีสถานภาพเป็นผู้ปกครองนักเรียนในปัจจุบันในสถานศึกษาโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
( ๓ ) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
( ๑ ) ตาย
( ๒ ) ลาออก
( ๓ ) ขาดคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้
วาระการดำรงตำแหน่งของคระกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับมีวาระ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกสิ้นสุดลงวันที่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุดใหม่ได้รับการคัดเลือก

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
๑ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา
๒ ร่วมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง
๓ สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๔ ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะต่อสถานศึกษา ในเรื่องต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา
๕ จัดการประชุมกรรมการและผู้ปกครองในห้องเรียนตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๖ จัดทำทำเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียด และส่งมอบสำเนาให้เลขานุการกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
๗. กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของ แต่ละระดับชั้นนำเสนอโรงเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป
๘ ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ ตามความเหมาะสมอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี
ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครู – อาจารย์ เป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในทุกระดับ ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ และเป็นผู้ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้แกครองได้ กรณีสิ้นสุดวาระลง
IP : 180.180.142.208
โพสเมื่อวันที่ : 09 ก.พ. 2554,12:30 น.
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

1. นายพิมล         หมุกแก้ว

2. นางยมโดย      จีนประสม

3. นาย สมภัก      แช่โข้ย

4. นางพรพิไล      ไชยรัตน์

5. นางย่วน           นินทศรี

6. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์อุดม

7. นางสาวอัสนีย์        เรือนจันทร์

8. นางจีน              จิตเอื้อเฟื้อ

9. นางยุพิน           แสงเงิน

10. นางปราณี       แสงเงิน

11. นางอาภรณ์      ไหมละเอียด

12. นางยุพิน          คงแป้น

13. นางสาวฉวีวรรณ    แซ่แต้

14. นางวรรณา          กะฐินทิพย์

15. นายโสพล            กะฐินทิพย์

16. นายศุภชัย            กะฐินทิพย์

17. นายสุวิทย์            จิตต์เอื้อเฟื้อ

18. นางกิ้มให้               เมืองทรัพย์

19. นางพงค์               ประสิทธิ์

20. นางฉันทนา          มีบัว

21. นางละออง            มีบัว

22. นายสมบูรณ์         ชนะคช

23. นางปริชัด           ขวัญศรีสุทธิ์

24. นายสมศักดิ์         ขวัญศรีสุทธิ์

25. นางวิไล                เพียรดี

26. นายไพรัช            จริตงาม

27. นายภิรมภ์            มีบัว

28. นางรอย               รักศีล

29. นางวรรณา          จงเจริญ

30. นางนันทิวา         เกิดกุญชร

31. นายบุญธรรม      บุญครบ

32. นางละม้าย          บุญครบ

33. นายจาตุรงค์        รักษานาค

34. นางบุญเจือ         รักษานาค

35. นางจาย               สวัสดิสาร

36. นางอำนวย         เพชรสีเงิน

37.นายสวาท             อินทรสาร

38. นางสุภาพร          ศรีสะอาด

39. นางสาวสุกัญญา    จันทร์ทัศน์

40. นายพเนิน             ไชยรัตน์

41. นายสงวน             ชูดวงจันทร์          

42. นายสัติชัย             จันทร์ทัศน์           

43. นางณัฐพร             อินทร์พรม

44. นางสาวปริศนา     อักษรนำ

45. นางประคิ่น           หนูชุม

46. นางจนากาญจน์     ศรีระษา

47. นางสมจิตร            ชนะคช

48. นายนพดล             แช่เลียม

49. นางยุพิน                ไชยรัตน์

50. นางพรรณี              เพ็งสกุล

51. นางเกสร                จักรแก้ว

52. นางพริ้ง                  ไชยรัตน์

 

 

 


โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ