ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2554
ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน (10 มิถุนายน 2554)
ที่ ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่  1
ประถมศึกษาปีที่  2
ประถมศึกษาปีที่  3
ประถมศึกษาปีที่  4
ประถมศึกษาปีที่  5
ประถมศึกษาปีที่  6
มัธยมศึกษาปีที่   1
มัธยมศึกษาปีที่   2
มัธยมศึกษาปีที่   3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
12
2
3
4
9
5
18
12
9
13
5
10
2
7
7
7
4
11
4
5
20
12
22
4
10
11
16
9
29
16
14
รวม 11 88 75 163

ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2555
ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน (10 พฤศจิกายน 2555)
ที่ ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่  1
ประถมศึกษาปีที่  2
ประถมศึกษาปีที่  3
ประถมศึกษาปีที่  4
ประถมศึกษาปีที่  5
ประถมศึกษาปีที่  6
มัธยมศึกษาปีที่   1
มัธยมศึกษาปีที่   2
มัธยมศึกษาปีที่   3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
6
7
12
4
2
8
9
6
16
12
6
13
5
10
1
6
4
7
10
11
5
14
19
12
22
5
8
12
16
16
27
17
รวม 11 90 78 168

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2556
ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน (10 มิถุนายน 2556)
ที่ ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่  1
ประถมศึกษาปีที่  2
ประถมศึกษาปีที่  3
ประถมศึกษาปีที่  4
ประถมศึกษาปีที่  5
ประถมศึกษาปีที่  6
มัธยมศึกษาปีที่   1
มัธยมศึกษาปีที่   2
มัธยมศึกษาปีที่   3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
6
5
6
9
6
1
8
12
4
15
10
4
13
5
8
1
4
4
8
10
10
22
10
11
22
17
7
5
12
16
27
17
รวม 11 84 77 161

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559
ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน (10 มิถุนายน 2559)
ที่ ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่  1
ประถมศึกษาปีที่  2
ประถมศึกษาปีที่  3
ประถมศึกษาปีที่  4
ประถมศึกษาปีที่  5
ประถมศึกษาปีที่  6
มัธยมศึกษาปีที่   1
มัธยมศึกษาปีที่   2
มัธยมศึกษาปีที่   3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
4
8
7
5
5
11
14
3
11
5
7
4
9
5
9
6
7
5
3
7
14
9
8
17
12
14
11
18
19
6
18
รวม 11 79 67 146

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560
ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน 2560
ที่ ระดับชั้น ห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
อนุบาล 3 ขวบ
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่  1
ประถมศึกษาปีที่  2
ประถมศึกษาปีที่  3
ประถมศึกษาปีที่  4
ประถมศึกษาปีที่  5
ประถมศึกษาปีที่  6
มัธยมศึกษาปีที่   1
มัธยมศึกษาปีที่   2
มัธยมศึกษาปีที่   3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
10
9
5
6
8
7
4
6
16
11
3
3
8
6
6
3
9
6
8
5
7
5
3
6
18
15
11
9
17
13
12
11
11
23
16
6
รวม 12 88 69 157

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561