ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการนักเรียน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
แผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา)
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2554 - 10 มิ.ย. 2555
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2554
 ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน (10 มิถุนายน 2554)

 

ที่

ระดับชั้น

ห้องเรียน

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

อนุบาล 1

อนุบาล 2

ประถมศึกษาปีที่  1

ประถมศึกษาปีที่  2

ประถมศึกษาปีที่  3

ประถมศึกษาปีที่  4

ประถมศึกษาปีที่  5

ประถมศึกษาปีที่  6

มัธยมศึกษาปีที่   1

มัธยมศึกษาปีที่   2

มัธยมศึกษาปีที่   3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7
12

2

3

4

9

5

18

12

9

13

5

10

2

7

7

7

4

11

4

5

20

12

22

4

10

11

16

9

29

16

14

                    รวม

11

88

75

163

 

ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2555

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น  เพศ  และห้องเรียน  

ของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

(ข้อมูล ณ  วันที่  10 พฤศจิกายน 2555)

 

ชั้น

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2555

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

1

8

6

14

อนุบาลปีที่ 2

1

6

13

19

รวมระดับอนุบาล

2

14

19

33

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

7

5

12

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

12

10

22

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

4

1

5

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

2

6

8

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

8

4

12

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

9

7

16

รวมระดับประถมศึกษา

6

42

33

75

 มัธยมศึกษาปี่ที่ 1

1

6

10

16

 มัธยมศึกษาปี่ที่ 2

1

16

11

27

แผน 49         1

 
 มัธยมศึกษาปี่ที่ 3

1

12

5

17

รวมระดับมัธยมศึกษา

3

34

26

60

รวมทั้งสิ้น

11

90

78

168

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.5 KB
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556-2557

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

12

10

22

1

อบ.2

6

4

10

1

รวม อบ.

18

14

32

2

ป.1

5

13

18

1

ป.2

6

5

11

1

ป.3

9

8

17

1

ป.4

6

1

7

1

ป.5

1

4

5

1

ป.6

8

4

12

1

รวมประถม

35

35

70

6

ม.1

12

8

20

1

ม.2

4

10

14

1

ม.3

15

10

25

1

รวมมัธยมต้น

31

28

59

3

ม.4

0

0

0

0

ม.5

0

0

0

0

ม.6

0

0

0

0

ปวช.1

0

0

0

0

ปวช.2

0

0

0

0

ปวช.3

0

0

0

0

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

0

0

0

0

รวมทั้งหมด

84

77

161

11

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนบนของฟอร์ม


ส่วนล่างของฟอร์ม

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

5

3

8

1

อบ.2

ข้อมูลนักเรียน ปี 2556-2557

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

12

10

22

1

อบ.2

6

4

10

1

รวม อบ.

18

14

32

2

ป.1

5

13

18

1

ป.2

6

5

11

1

ป.3

9

8

17

1

ป.4

6

1

7

1

ป.5

1

4

5

1

ป.6

8

4

12

1

รวมประถม

35

35

70

6

ม.1

12

8

20

1

ม.2

4

10

14

1

ม.3

15

10

25

1

รวมมัธยมต้น

31

28

59

3

ม.4

0

0

0

0

ม.5

0

0

0

0

ม.6

0

0

0

0

ปวช.1

0

0

0

0

ปวช.2

0

0

0

0

ปวช.3

0

0

0

0

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

0

0

0

0

รวมทั้งหมด

84

77

161

11

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนบนของฟอร์ม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ส่วนล่างของฟอร์ม

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

5

3

8

1

อบ.2

11

11

22

1

รวม อบ.

16

14

30

2

ป.1

7

5

12

1

ป.2

4

9

13

1

ป.3

6

4

10

1

ป.4

9

8

17

1

ป.5

6

2

8

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556-2559
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.52 KB
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.6 KB
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ