ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน ปี 2560
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุด ปี 2560-2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2554
เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการนักเรียน(สภานักเรียน) ปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียน ปี 2553-ปัจจุบัน
รายคณะกรรมการสนับสนุนปูกระเบื้องโรงเรียน
รายนามผู้ปกครองสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
รายนามผู้สนับสนุนโรงเรียนวันกีฬาสี
รายนามคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 100 ปี
รายนามคณะครูสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนมุงกระเบื้องโรงเรียน
รายงามผู้สนับสนุนโครงการยกระดับภาษาอังกฤษสื่อสาร
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2554- 2556
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2554
 ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน (10 มิถุนายน 2554)

 

ที่

ระดับชั้น

ห้องเรียน

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

อนุบาล 1

อนุบาล 2

ประถมศึกษาปีที่  1

ประถมศึกษาปีที่  2

ประถมศึกษาปีที่  3

ประถมศึกษาปีที่  4

ประถมศึกษาปีที่  5

ประถมศึกษาปีที่  6

มัธยมศึกษาปีที่   1

มัธยมศึกษาปีที่   2

มัธยมศึกษาปีที่   3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7
12

2

3

4

9

5

18

12

9

13

5

10

2

7

7

7

4

11

4

5

20

12

22

4

10

11

16

9

29

16

14

                    รวม

11

88

75

163

 

ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2555

จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น  เพศ  และห้องเรียน  

ของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

(ข้อมูล ณ  วันที่  10 พฤศจิกายน 2555)

 

ชั้น

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2555

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

1

8

6

14

อนุบาลปีที่ 2

1

6

13

19

รวมระดับอนุบาล

2

14

19

33

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

7

5

12

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

12

10

22

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

4

1

5

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

2

6

8

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

8

4

12

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

9

7

16

รวมระดับประถมศึกษา

6

42

33

75

 มัธยมศึกษาปี่ที่ 1

1

6

10

16

 มัธยมศึกษาปี่ที่ 2

1

16

11

27

แผน 49         1

 
 มัธยมศึกษาปี่ที่ 3

1

12

5

17

รวมระดับมัธยมศึกษา

3

34

26

60

รวมทั้งสิ้น

11

90

78

168

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.5 KB
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556-2557

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

12

10

22

1

อบ.2

6

4

10

1

รวม อบ.

18

14

32

2

ป.1

5

13

18

1

ป.2

6

5

11

1

ป.3

9

8

17

1

ป.4

6

1

7

1

ป.5

1

4

5

1

ป.6

8

4

12

1

รวมประถม

35

35

70

6

ม.1

12

8

20

1

ม.2

4

10

14

1

ม.3

15

10

25

1

รวมมัธยมต้น

31

28

59

3

ม.4

0

0

0

0

ม.5

0

0

0

0

ม.6

0

0

0

0

ปวช.1

0

0

0

0

ปวช.2

0

0

0

0

ปวช.3

0

0

0

0

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

0

0

0

0

รวมทั้งหมด

84

77

161

11

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนบนของฟอร์ม


ส่วนล่างของฟอร์ม

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

5

3

8

1

อบ.2

ข้อมูลนักเรียน ปี 2556-2557

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

12

10

22

1

อบ.2

6

4

10

1

รวม อบ.

18

14

32

2

ป.1

5

13

18

1

ป.2

6

5

11

1

ป.3

9

8

17

1

ป.4

6

1

7

1

ป.5

1

4

5

1

ป.6

8

4

12

1

รวมประถม

35

35

70

6

ม.1

12

8

20

1

ม.2

4

10

14

1

ม.3

15

10

25

1

รวมมัธยมต้น

31

28

59

3

ม.4

0

0

0

0

ม.5

0

0

0

0

ม.6

0

0

0

0

ปวช.1

0

0

0

0

ปวช.2

0

0

0

0

ปวช.3

0

0

0

0

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

0

0

0

0

รวมทั้งหมด

84

77

161

11

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนบนของฟอร์ม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ส่วนล่างของฟอร์ม

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

5

3

8

1

อบ.2

11

11

22

1

รวม อบ.

16

14

30

2

ป.1

7

5

12

1

ป.2

4

9

13

1

ป.3

6

4

10

1

ป.4

9

8

17

1

ป.5

6

2

8

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556-2559
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.52 KB
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.6 KB
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ