ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา

 จุดเน้น

                1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5  กลุ่มสาระวิชาหลัก  เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  4  

                2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ทุกคน  อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น

                3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา  ด้านคณิตศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์  และด้านเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพ  สู่ระดับชาติ

                4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในการรักชาติ

                5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ลดอัตราการออกกลางคัน  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

                6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

                7. นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                8. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  และผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก

                9. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2