ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน

  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน

1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

2.  ปลูกฝังคุณธรรม   ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

3.  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

4.  ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน