ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน ปี 2560
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุด ปี 2560-2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2554
เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการนักเรียน(สภานักเรียน) ปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียน ปี 2553-ปัจจุบัน
รายคณะกรรมการสนับสนุนปูกระเบื้องโรงเรียน
รายนามผู้ปกครองสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
รายนามผู้สนับสนุนโรงเรียนวันกีฬาสี
รายนามคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 100 ปี
รายนามคณะครูสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนมุงกระเบื้องโรงเรียน
รายงามผู้สนับสนุนโครงการยกระดับภาษาอังกฤษสื่อสาร
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2554- 2556
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา


1. ข้อมูลประวัติ
ชื่อ – สกุล นายสุริยา โนนเสนา 
 เกิดวันที่ 16 มีนาคม 2512
เป็นบุตรของคุณพ่อคำภา  โนนเสนา   คุณแม่ทอง โนนเสนา
มีพี่น้อง 5 คน
1.นายสุริยา  โนนเสนา   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
2.นายสุรสิทธิ์  โนนเสนา  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนศิลา กำลังศึกษาต่อปริญญาโท
3.นายพรลิขิต  โนนเสนา  ประกอบอาชีพส่วนตัว
4.นางอริสรา แสงพันธ์ตา   โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 
5.นางสาวอัจฉรา  โนนเสนา   ทำงานครูศุนย์พิริยา-นาวิน
กรุงเทพมหานคร
 
ประวัติการศึกษา
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านหัน (โรงเรียนบ้านหันศิลางาม)      อ.โนนศิลา     จ.ขอนแก่น
จบชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.5)       อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
จบการศึกษาปริญญาตรี
 วิชาเอกเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา
วิขาโท ภูมิศาสตร์ วิทยาลัยครูอุดรธานี
คุณวุฒิสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอก การบริหารการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานศึกษา โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา อำเภอ ทุ่งสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. การรับราชการ
16 พฤศจิกายน 2536 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สปจ.ชัยภูมิ
1 ตุลาคม 2539 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สปจ.ชัยภูมิ
23 มกราคม 2541 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สปจ.ชัยภูมิ
1 ตุลาคม 2542 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สปจ.ชัยภูมิ
1 เมษายน 2546 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สปจ.ชัยภูมิ
7 กรกฎาคม 2546 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพท.ชัยภูมิ เขต 3
23 มี.ค.2548- 3พ.ย.2548      ช่วยราชการโรงเรียนสังวาลย์วิท 7
                                         อำเภอบางขัน สพท.นศ.2
1 พฤศจิกายน 2547         อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านควนประ สพท.นศ.2
24 ธันวาคม 2547          ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านควนประ
1 กุมภาพันธ์ 2549         ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านควนประ
16 สิงหาคม 2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ
                               / ชำนาญการ คศ. 2
29 สิงหาคม 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ / คศ. 2
1 ตุลาคม 2551      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ /  คศ. 2
1 เมษายน 2552     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ /  คศ. 2
28 กันยายน 2552 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ / 
                                คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ
3 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
                                 คศ.3 ชำนาญการพิเศษ
3 ผลงานดีเด่น
-ปี พ.ศ. 2536 ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น
-ปี พ.ศ.2537 ครูจริยศึกษาดีเด่น สปจ.ชัยภูมิ
-ปี พ.ศ.2540-2542 ครูทักษะชีวิตการแก้ไขปัญหาและโรคเอดส์ดีเด่น     สปจ.ชัยภูมิ
-ปี พ.ศ. 2547 ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น สพท.นศ.2
-ปี พ.ศ. 2548 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน
                        สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
-ปี พ.ศ. 2551 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สพท.นศ.2
-ปี พ.ศ. 2551 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร
                       สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- ปี พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- ปี พ.ศ. 2552 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลขั้นที่ 5
                        ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สพท.นศ.2
- ปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือทุ่งสง
                         ฝ่ายฝึกอบรม
4.การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
- ปี พ.ศ. 2538 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง
- ปี พ.ศ. 2544 อบรมผู้บังคัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม
                        (A.L.T.C.) รุ่นที่ 330
- ปี พ.ศ. 2548 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาแผนที่และเข็มทิศ
                        รุ่นที่ 1/2548
- ปี พ.ศ. 2552
 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม(L.T.C.) รุ่นที่ 76
-ปี พ.ศ. 2554 อบรมสัมมนาคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว   ระดับประเทศ ที่จังหวัดสมุทรปราการ 
-ปี พ.ศ. 2558 อบรมระเบียบแถว รุ่นที่ 11 สพฐ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
5.ประวัติการเป็นวิทยากร
- วิทยากรการแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ อำเภอหนองบัวระเหว
- วิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชั้นความรู้เบื้องต้น
      และความรู้ชั้นสูง
-ผู้อำนวยการฝึกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น
-ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญเรือนจำอำเภอทุ่งสง

 
  6.คณะกรรมการสมาคม
-ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอช้างกลาง พ.ศ. 2549-2551
-ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
7.เวปมาสเตอร์
-โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
-สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
-สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
 
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ตำบลเขาโร    อำเภอทุ่งสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จช.    ตม.   ตช.   ทม. ทช.
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางด้านลูกเสือ
เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 2 เมื่อ  วันที่ 11 มีนาคม 2554 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา  รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2  ที่อาคารใหม่ สวนอัมพร โดยมี นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธี
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางด้านลูกเสือ
เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1รับพระราชทานเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558 รับพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ที่ ศาลาดุสิตดาลัย สำนักพระราชวัง 
วุฒิทางลูกเสือ  L.T. (วูดแบดจ์ 4 ท่อน)
ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
แนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2553-2556 ผอสุริยา โนนเสนา

นโยบายพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2553 - 2556

โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

โดยนายสุริยา  โนนเสนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

********************

นโยบายข้อที่ 1 เร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้เป็นนักเรียนยุคใหม่

เป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีปัญญา     มีทักษะในการทางาน และมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก   ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีมาตรการที่เป็นจุดเน้นสาคัญ 3 มาตรการ ดังนี้

1.1 การพิทักษ์สิทธิโอกาสทางการศึกษา และการป้องกันปัญหานักเรียนออกกลางคันเพื่อให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน ทั้งเด็กปกติ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าเรียน มีความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด มีความพร้อมในการเรียน และได้ศึกษาเรียนรู้จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรทุกวัยในชุมชนมีโอกาสได้ศึกษาตามอัธยาศัยต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

1.2 การปลูกฝังคุณธรรมและจิตสานึกความเป็นไทย ความเป็นประชาธิปไตยในระบอบการปกครองที่มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต รวมทั้งการ ทาหน้าที่ของพลเมืองและพลโลกที่ดี

1.3 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระวิชา การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ของนักเรียน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพอนามัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น

นโยบายข้อที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่งพัฒนาตนเองเป็น

ครูยุคใหม่/บุคลากรทางการศึกษายุคใหม่มีความภาคภูมิใจ และรักศรัทธาในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีมาตรการที่เป็นจุดเน้นสาคัญ 3 มาตรการดังนี้

2.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและแผนพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับ สถานศึกษา และแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (ID Plan)

2.2 การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วม เป็นภาคีในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นครู/บุคลากรยุคใหม่

2.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ตั้งใจทำดี และมีผลงานเด่น ให้เป็นที่ปรากฏต่อองค์กรและสาธารณะ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งการเป็น ต้นแบบที่ดีในการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพต่อไป

นโยบายข้อที่ 3 เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เป็นสถานศึกษายุคใหม่

ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีมาตรการที่เป็นจุดเน้นสาคัญ 3 มาตรการ ดังนี้

3.1 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอ รวมทั้งการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.

3.2 การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย โดยห้องสมุดโรงเรียนต้องได้มาตรฐาน 3 ดี และมีระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย และเพียงพอ ต่อการใช้บริการของผู้เรียน

3.3 การส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในลักษณะครูสอนผู้ปกครองเสริม ตลอดจนการรวมพลังระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลาน

นโยบายข้อที่ 4 เร่งพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ทั้งในระดับสถานศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการยุคใหม่มีความโปร่งใส และเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 โดยมีมาตรการที่เป็นจุดเน้นสาคัญ 3 มาตรการ ดังนี้

4.1 การใช้หลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ PMQA ที่ ก...กำหนด รวมทั้งการใช้นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการดำเนินงาน

4.2 การกระจายอำนาจให้คณะครู ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบและมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นของโรงเรียนนิติบุคคลเต็มรูปแบบ

4.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้องค์คณะบุคคล  คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน) ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่เข้มแข็ง
นโยบาย 4 ใหม่ คือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา__
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา /รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 2
วันที่ 11 มีนาคม 2554 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา  รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2  ที่อาคารใหม่ สวนอัมพร โดยมี นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธี
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา/รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร
 
 
นายสุริยา  โนนเสนา  รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2550 หลังจากเมื่อปี พ.ศ. 2548 รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน ซึ่งถือว่าเป็นคนแรกของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่ได้รับรางวัล จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติทั้ง 2 ประเภท  วุฒิทางลูกเสือ L.T.

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ