ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานดีเด่นโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผลงานดีเด่นโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
1.กิจกรรมสภานักเรียน
2.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
3.กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
4.กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ไทยดีเด่น
5.อนุบาลต้นแบบ
6.โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีดีเด่น
ผลงานดีเด่นโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
1.โรงเรียนจัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
   -เหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   -เหรียญเงินระดับภาคใต้
ผลงานดีเด่นโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษาระดับชาติ
1. รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2.รางวัลโรงเรียนต่อต้านยาเสพติดระดับดีเด่น
3.โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
4.รางวัล เสมา ปปส.ระดับดีเด่น
5.รางวัลสถานศึกษาพอเพียง