ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

   

ภายในปีการศึกษา 2562

โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพระดับชาติ

ปรัชญา

"การศึกษา

คือ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ "