ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

 

ภายในปี 2562 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา พัฒนาองค์กรให้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ
 
ปรัชญา

การศึกษา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์