ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพระดับชาติ

ปรัชญา

การศึกษา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์