ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน ปี 2560
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุด ปี 2560-2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2554
เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการนักเรียน(สภานักเรียน) ปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียน ปี 2553-ปัจจุบัน
รายคณะกรรมการสนับสนุนปูกระเบื้องโรงเรียน
รายนามผู้ปกครองสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
รายนามผู้สนับสนุนโรงเรียนวันกีฬาสี
รายนามคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 100 ปี
รายนามคณะครูสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนมุงกระเบื้องโรงเรียน
รายงามผู้สนับสนุนโครงการยกระดับภาษาอังกฤษสื่อสาร
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2554- 2556
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

      

ประวัติโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

ประวัติโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา  เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดทุ่งควาย  ก่อตั้งเมื่อวันวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2465 โดยสันนิษฐานโรงเรียนวัดทุ่งควายเดิมตั้งอยู่ในที่วัดทุ่งควาย ซึ่งวัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2454 การศึกษาน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454   โดยหลวงประจันท์จุฑารักษ์  นายอำเภอทุ่งสง  พร้อมด้วยนายภู่  กุญชรินทร์  กำนันตำบลเขาโรและประชาชนในตำบลร่วมแรงร่วมใจจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของทางราชการ ในระยะเริ่มแรกได้อาศัยศาลาโรงธรรมวัดทุ่งควาย  เป็นสถานที่เรียนโดยมีนายมั่ง  สุมงคล  เป็นครูใหญ่คนแรก

                ในปี  พ.ศ.  2499  ได้ก่อสร้างอาคารเป็นเอกเทศ  ซึ่งทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้ 11,000 บาท และประชาชนได้บริจาคสมทบจำนวน 18,000 บาท  สร้างเป็นอาคารเรียนขึ้นในที่ดินด้านหลังของวัดทุ่งควายซึ่งเดิมเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ลุ่ม  อาคารที่สร้างขึ้นใหม่นี้เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  24  เมตร  ก่ออิฐถือปูนสูง  1  เมตร  โดยรอบต่อด้วยไม้กระดาน จึงได้ย้ายมาเรียนอาหารหลังใหม่  เมื่อวันที่  23  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2501  ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว (เมื่อ พ.ศ. 2540)

                พ.ศ. 2510  ได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 1  หลัง  ด้วยเงินบริจาคปัจจุบันรื้อถอนแล้ว เช่น ปี 2521 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน 

                พ.ศ.  2514  ได้เปิดขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ จนถึงชั้นประถมศึกษาปี 7   ใน ปี พ.ศ. 2516 

                พ.ศ.  2523  ทางการได้โอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปอยู่หน่วยงานใหม่  คือสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (สปช.) ตามกฎหมาย

                ปีการศึกษา  2527  ทางราชการ  นายประกอบ  ศรีระษา  อาจารย์ใหญ่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านบ่อมอง  และย้ายนายอ่ำ  อักษรนำ  จากโรงเรียนบ้านบ่อมองมาทแทน

                ปีการศึกษา  2528  จำนวนครู  14  คน  ในปีนี้ได้รับงบประมาณ  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  จากสโมสรไลออนส์ทุ่งสง เป็นเงิน  4,000  บาท

                ปีการศึกษา  2529  จำนวนครู  14  คน  ไปช่วยราชการที่  ร.ร. วัดเขาโร  1  คน  ในปีนี้  นายอ่ำ  อักษรนำ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดทุ่งส้าน  และได้ย้ายนายทรงศักดิ์  เพชรเรือนทอง  จาก  ร.ร.บ้านนาพรุ  มาแทน

                ปีการศึกษา  2530  จำนวนครู  14  คน  ไปช่วยราชการ  สปอ.ทุ่งสง  1  คน นักเรียน  243  คน  ครูและประชาชน ได้ร่วมกันสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติบริเวณเกาะกลางสระน้ำ  สิ้นค่าใช้จ่าย  36,569  บาท  ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว

                ปีการศึกษา  2531  ได้งบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.30 (พิเศษ)  1  ชุด  4  ที่  จำนวนเงิน 36,000  บาท  สร้างเรือนเพาะชำ  แบบ พ. 1  งบประมาณ  15,000  บาท  (รื้อถอนแล้ว)

                ปีการศึกษา  2535  ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในชั้น ม.1  ตามโครงการ  ขยายโอกาสทางการศึกษา

                ปีการศึกษา  2537  ทางราชการได้มีคำสั่งให้ย้ายนายทรงศักดิ์  เพชรเรือนทอง  อาจารย์ใหญ่ ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดวังขรี  และได้แต่งตั้งให้นายสมหมาย  กะลาศรี  จากโรงเรียนวัดนินมคีรี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2537

                ปีการศึกษา  2539  คณะกรรมการโรงเรียน  ผู้ปกครองได้ประชุมแสดงความคิดเห็นกันเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  โดยได้มีการทำประชาพิจารณ์กันหลายครั้ง มีการประกวดการตั้งชื่อ  และสุดท้ายได้ไปพิจารณาสรุปผลกันที่หาดนพรัตน์ธารา  จังหวัดกระบี่ได้ชื่อ ทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นมติที่ส่วนใหญ่ยอมรับ จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนขอเปลี่ยนชื่อ  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ

                ปีการศึกษา  2543  ได้รับงบประมาณ จาก อบต. เขาโร ได้รับสนับสนุนจักสรรงบประมาณเพื่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล เป็นเงินจำนวน 420,000 บาท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ชุมชน โดยมี นายวิชม ทองสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิด

                                ปีการศึกษา  2543  อบต. เขาโร  โดยการบริหารงานของนายสุนันท์  รักษาสัตย์  ได้ให้การสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นเงิน  420,000 บาท  ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2543  และในปีนี้  โรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้  1  ในจำนวน 7 โรง ของ สปอ.ทุ่งสง

                ปีการศึกษา  2544  นางมณฑา รอดรักษา  มาช่วยราชการที่โรงเรียนนี้จึงทำให้จำนวนครูเป็น 14 คน ในปลายปีนายทวีศักดิ์  แร่ทอง  ลาออกก่อนเกษียณอายุ (ตามโครงการ) นายสมหมาย  กะลาศรี  อาจารย์ใหญ่  ได้รับแต่งตั้งย้อนหลังจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่  25  เมษายน  2543

                ในปีเดียวกันนี้ นางมณฑา  รอดรักษา ที่มาช่วยราชการได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสังวาลวิทย์  7  อ.บางขัน  นางกัลยาณี  ทิพย์สุขุม  ได้ย้ายไปโรงเรียนวัดอัมพวัน  อำเภอนาบอน  จึงทำให้ครูลดลงเหลือ  12 คน

                ปีการศึกษา  2545  จำนวนครู  12  คน เมื่อคิดตามเกณฑ์ ของ กค. จำนวนครูต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ 3 อัตรา  ในปีนี้ทางโรงเรียนเสนอพร้อมรับการประเมินจากภายนอก  ตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา  ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542  คณะผู้ประเมินได้มาประเมินเมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2546  ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (น่าพอใจ ค่อนข้างสูง) ระดับ 2 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่การศึกษาของประเทศไทยเข้าสู่ระบบนี้ และเป็นโรงเรียนกลุ่มแรก (13 โรง) ของ สปอ. ทุ่งสง  ที่เสนอตัวเข้ารับการประเมินภายนอก

                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ได้บัญญัติสิทธิ์และเสรีภาพด้านการศึกษาของปวงชนชาวไทย  ไว้ในมาตรา 43 ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกัน  ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยขึ้น

                วันที่ 7 กรกฎาคม 2546  ซึ่งนับได้ว่าเป็นวันสำคัญต่อวงการศึกษาของไทย  อาจเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของประวัติการศึกษาไทย  นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานทางการศึกษา  คือ เกิดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา  175 เขต  สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งเป็น  4  เขต  โรงเรียนนี้  สังกัด สพท. นศ. 2

                ปีการศึกษา  2547  มีนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถม ฯ ถึง ม. 3 จำนวน  131  คน มีครูจำนวน 15  คน  (ครบตามเกณฑ์ของ ร.ร.ขยายโอกาส) ดังนี้

                ปี พ.ศ. 2551 นายสมหมาย  กะลาศรี ได้รับการพิจารณาให้ลาออกจากราชการตามโครงการเออลี่รีไทม์

                ปีการศึกษา 2551 นายวิมล  หัตถจำนงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา เมื่อวันที่  8 มกราคม 2552 และได้ยื่นโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้มีคำสั่งย้าย นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 จนถึงปัจจุบัน

                ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้ปรับปรุง บริบทอาคารสถานที่ พัฒนาทางด้านวิชาการ โดยขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจ้างครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ และสอนวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนในปีการศึกษา 2554 มี 160 คน

                  วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู  นักเรียน ได้ประชุมเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็น  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา  ซึ่งจะได้แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ต่อไป

 

                ข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราว

1.        นายสุริยา  โนนเสนา                        ผู้อำนวยการโรงเรียน         ระดับ  คศ.3

2.       นางสุพร                ศักดิ์เศรษฐ            ครู ค.ศ. 2

3.       นางพนมวรรณ    แก้วมาก                 ครู ค.ศ. 2

4.       นางธัญญ์ชยา     วัลลภ                      ครู ค.ศ. 2

5.       นายโชคดี             ไชยรัตน์                ครู ค.ศ. 2

6.       นางวรรณา            เลียบวงศ์               ครู ค.ศ. 2

7.       นางบุญเจือ           บุญสถิตย์               ครู ค.ศ. 2

8.       นางลดาวัลย์          บุญชนะ                ครู ค.ศ. 2

9.       นางประนอม       บุญสิทธิ์                 ครู ค.ศ. 2

10.   นายไมตรี              หอมเกตุ                ครู ค.ศ. 2

11.   นายธรรมรัตน์      ศรีชัย                      ครู ค.ศ. 2

12.   นายประสิทธิ์        ช่วยพิทักษ์            ครู ค.ศ. 2

13.   นายสมบูรณ์         ชนะคช                 ครู ค.ศ. 2

14.   นายสมพงศ์          เกตุชาญวิทย์         ครู ค.ศ. 2

15.   นางเครือพันธ์      สิริโกศล                ครู ค.ศ. 2

16.   นางสาววลัยลักษณ์  ศรีระษา            ครูจ้างสอนพัฒนาวิทยาศาสตร์

17.   นางสาวทิพวัลย์  จันทร์อุดม             เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลสารสนเทศ /คอมพิวเตอร์

18.   นางสาวชลธิชา  ไหลหาโคตร           เจ้าหน้ที่ระบบข้อมูลสารสนเทศ  /คอมพิวเตอร์   

19.   นายนิยม  รัตนะ                                  นักการภารโรงลูกจ้างชั่วคราว

20.นางเกษราภรณ์  อินทรสุวรรณ           ผู้ประกอบอาหาร

 

ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

ประวัติโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

 

            โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา  เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดทุ่งควาย  ก่อตั้งเมื่อวันวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2465 โดยสันนิษฐานโรงเรียนวัดทุ่งควายเดิมตั้งอยู่ในที่วัดทุ่งควาย ซึ่งวัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2454 การศึกษาน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454   โดยหลวงประจันท์จุฑารักษ์  นายอำเภอทุ่งสง  พร้อมด้วยนายภู่  กุญชรินทร์  กำนันตำบลเขาโรและประชาชนในตำบลร่วมแรงร่วมใจจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของทางราชการ ในระยะเริ่มแรกได้อาศัยศาลาโรงธรรมวัดทุ่งควาย  เป็นสถานที่เรียนโดยมีนายมั่ง  สุมงคล  เป็นครูใหญ่คนแรก

              ในปี  พ.ศ.  2499  ได้ก่อสร้างอาคารเป็นเอกเทศ  ซึ่งทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้ 11,000 บาท และประชาชนได้บริจาคสมทบจำนวน 18,000 บาท  สร้างเป็นอาคารเรียนขึ้นในที่ดินด้านหลังของวัดทุ่งควายซึ่งเดิมเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ลุ่ม  อาคารที่สร้างขึ้นใหม่นี้เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  24  เมตร  ก่ออิฐถือปูนสูง  1  เมตร  โดยรอบต่อด้วยไม้กระดาน จึงได้ย้ายมาเรียนอาหารหลังใหม่  เมื่อวันที่  23  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2501  ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว (เมื่อ พ.ศ. 2540)

                พ.ศ. 2510  ได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 1  หลัง  ด้วยเงินบริจาคปัจจุบันรื้อถอนแล้ว เช่น ปี 2521 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน 

                พ.ศ.  2514  ได้เปิดขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ จนถึงชั้นประถมศึกษาปี 7   ใน ปี พ.ศ. 2516 

                พ.ศ.  2523  ทางการได้โอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปอยู่หน่วยงานใหม่  คือสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (สปช.) ตามกฎหมาย

                ปีการศึกษา  2527  ทางราชการ  นายประกอบ  ศรีระษา  อาจารย์ใหญ่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านบ่อมอง  และย้ายนายอ่ำ  อักษรนำ  จากโรงเรียนบ้านบ่อมองมาทแทน

                ปีการศึกษา  2528  จำนวนครู  14  คน  ในปีนี้ได้รับงบประมาณ  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  จากสโมสรไลออนส์ทุ่งสง เป็นเงิน  4,000  บาท

                ปีการศึกษา  2529  จำนวนครู  14  คน  ไปช่วยราชการที่  ร.ร. วัดเขาโร  1  คน  ในปีนี้  นายอ่ำ  อักษรนำ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดทุ่งส้าน  และได้ย้ายนายทรงศักดิ์  เพชรเรือนทอง  จาก  ร.ร.บ้านนาพรุ  มาแทน

                ปีการศึกษา  2530  จำนวนครู  14  คน  ไปช่วยราชการ  สปอ.ทุ่งสง  1  คน นักเรียน  243  คน  ครูและประชาชน ได้ร่วมกันสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติบริเวณเกาะกลางสระน้ำ  สิ้นค่าใช้จ่าย  36,569  บาท  ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว

                ปีการศึกษา  2531  ได้งบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.30 (พิเศษ)  1  ชุด  4  ที่  จำนวนเงิน 36,000  บาท  สร้างเรือนเพาะชำ  แบบ พ. 1  งบประมาณ  15,000  บาท  (รื้อถอนแล้ว)

                ปีการศึกษา  2535  ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในชั้น ม.1  ตามโครงการ  ขยายโอกาสทางการศึกษา

                ปีการศึกษา  2537  ทางราชการได้มีคำสั่งให้ย้ายนายทรงศักดิ์  เพชรเรือนทอง  อาจารย์ใหญ่ ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดวังขรี  และได้แต่งตั้งให้นายสมหมาย  กะลาศรี  จากโรงเรียนวัดนินมคีรี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2537

                ปีการศึกษา  2539  คณะกรรมการโรงเรียน  ผู้ปกครองได้ประชุมแสดงความคิดเห็นกันเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  โดยได้มีการทำประชาพิจารณ์กันหลายครั้ง มีการประกวดการตั้งชื่อ  และสุดท้ายได้ไปพิจารณาสรุปผลกันที่หาดนพรัตน์ธารา  จังหวัดกระบี่ได้ชื่อ “ทุ่งควายพัฒนศึกษา” เป็นมติที่ส่วนใหญ่ยอมรับ จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนขอเปลี่ยนชื่อ  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ

                ปีการศึกษา  2543  ได้รับงบประมาณ จาก อบต. เขาโร ได้รับสนับสนุนจักสรรงบประมาณเพื่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล เป็นเงินจำนวน 420,000 บาท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ชุมชน โดยมี นายวิชม ทองสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิด

                                ปีการศึกษา  2543  อบต. เขาโร  โดยการบริหารงานของนายสุนันท์  รักษาสัตย์  ได้ให้การสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นเงิน  420,000 บาท  ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2543  และในปีนี้  โรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้  1  ในจำนวน 7 โรง ของ สปอ.ทุ่งสง

                ปีการศึกษา  2544  นางมณฑา รอดรักษา  มาช่วยราชการที่โรงเรียนนี้จึงทำให้จำนวนครูเป็น 14 คน ในปลายปีนายทวีศักดิ์  แร่ทอง  ลาออกก่อนเกษียณอายุ (ตามโครงการ) นายสมหมาย  กะลาศรี  อาจารย์ใหญ่  ได้รับแต่งตั้งย้อนหลังจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่  25  เมษายน  2543

                ในปีเดียวกันนี้ นางมณฑา  รอดรักษา ที่มาช่วยราชการได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสังวาลวิทย์  7  อ.บางขัน  นางกัลยาณี  ทิพย์สุขุม  ได้ย้ายไปโรงเรียนวัดอัมพวัน  อำเภอนาบอน  จึงทำให้ครูลดลงเหลือ  12 คน

                ปีการศึกษา  2545  จำนวนครู  12  คน เมื่อคิดตามเกณฑ์ ของ กค. จำนวนครูต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ 3 อัตรา  ในปีนี้ทางโรงเรียนเสนอพร้อมรับการประเมินจากภายนอก  ตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา  ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542  คณะผู้ประเมินได้มาประเมินเมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2546  ผล การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (น่าพอใจ ค่อนข้างสูง) ระดับ 2 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่การศึกษาของประเทศไทยเข้าสู่ระบบนี้ และเป็นโรงเรียนกลุ่มแรก (13 โรง) ของ สปอ. ทุ่งสง  ที่เสนอตัวเข้ารับการประเมินภายนอก

                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ได้บัญญัติสิทธิ์และเสรีภาพด้านการศึกษาของปวงชนชาวไทย  ไว้ในมาตรา 43 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกัน  ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย “ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยขึ้น

                วันที่ 7 กรกฎาคม 2546  ซึ่งนับได้ว่าเป็นวันสำคัญต่อวงการศึกษาของไทย  อาจเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของประวัติการศึกษาไทย  นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานทางการศึกษา  คือ เกิดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา  175 เขต  สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งเป็น  4  เขต  โรงเรียนนี้  สังกัด สพท. นศ. 2

                ปีการศึกษา  2547  มีนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถม ฯ ถึง ม. 3 จำนวน  131  คน มีครูจำนวน 15  คน  (ครบตามเกณฑ์ของ ร.ร.ขยายโอกาส) ดังนี้

                ปี พ.ศ. 2551 นายสมหมาย  กะลาศรี ได้รับการพิจารณาให้ลาออกจากราชการตามโครงการเออลี่รีไทม์

                ปีการศึกษา 2551 นายวิมล  หัตถจำนงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา เมื่อวันที่  8 มกราคม 2552 และได้ยื่นโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้มีคำสั่งย้าย นายสุริยา  โนน เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 จนถึงปัจจุบัน

                             

                            ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนได้ปรับปรุง บริบทอาคารสถานที่ พัฒนาทางด้านวิชาการ โดยขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจ้างครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ และสอนวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนในปีการศึกษา 2554  มี 160 คน

                                ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยผู้ปกครองสนับสนุน กิจกรรมบันเทิงเชิงลูกเสือ จำนวน 128,890 บาท ได้รับงบซ่อมแซม จำนวน 877,000 บาทพัฒนาบริบทอาคารสถานที่ พัฒนาทางด้านวิชาการ โดยขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจ้างครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ และสอนวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนในปีการศึกษา 2554 มี 160 คน

                                    เดือน เมษายนปี การศึกษา 2554  เกิดน้ำท่วมโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยผู้ปกครอง ได้รับงบซ่อมแซม และวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1,042,000 บาทพัฒนาบริบทรื้อถอนอาคารเรียน ป.1 ก และได้มาจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยใช้งบประมาณ จำนวน 700,000 บาทปรับปรุงโรงอาหาร  จำนวน 100,000 บาทปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและถมที่บริเวณด้านหลังโรงเรียนทำให้โรงเรียนมีพื้นที่ในการโรงเรียนขึ้นมาอีก จำนวน 2 ไร่ โดยใช้งบพัฒนา จำนวน 300,000 บาท

                              วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู  นักเรียน ได้ประชุมเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็น  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

                             เดือนกันยายน ปี การศึกษา 2554  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทอดผ้าป่าโรงเรียน ได้รับงบประมาณ 310,000 บาทและได้จัดสร้างห้องประชุมและห้องสมุดโรงเรียน   

                             เดือนกันยายน ปี การศึกษา 2554  บริษัท SCG ได้พิจารณามอบงบวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียน คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ คิดเป็นเงิน 200,000 บาท

                              ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนได้ปรับปรุง บริบทอาคารสถานที่ พัฒนาทางด้านวิชาการ โดยขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจ้างครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ คือ นางชญาดา  รัตนบุรี  และสอนวิทยาศาสตร์  นางสาววลัยลักษณ์  ศรีระษา ทำให้นักเรียนในปีการศึกษา 2555  มี 167 คน

                                เดือน กรกฎาคม  ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์ งบ คิดเป็นเงิน 300,000 บาท

                วันที่ 23 ตุลาคม  2555 นางธัญญ์ชญา วัลลภ ได้ยื่นขอลาออกจากราชการ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา  ได้ประชุมเพื่อขออนุมัติบุคลากรเพื่อย้ายมาทดแทนตำแหน่ง ที่ประชุมได้เลือก นางนิรมล  โนนเสนา ครูโรงเรียนบ้านบนควนย้ายมาแทนตำแหน่ง  นางธัญญ์ชญา วัลลภ

                            ปี การศึกษา 2556  โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ พัฒนาทางด้านวิชาการ โดยขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจ้างครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ คือ นางชญาดา  รัตนบุรี  และสอนวิทยาศาสตร์  นางสาววลัยลักษณ์  ศรีระษา ทำให้นักเรียนในปีการศึกษา 2556  มี 163 คน

                           เดือน มีนาคม  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์แทบเล๊ตมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครุภัณ์ สำนักงาน  คิดเป็นเงิน 78,000 บาท

                           เดือน พฤษภาคม  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนจ้างบุคลากรเพิ่มเพื่อเตรียมโรงเรียนสู่อาเซี่ยน จำนวน 1 คน คือ นางสาวเบญจรัตน์  ศรีปาน  ซึ่งเรียนจบทางด้าน ประวัติศาสตร์และมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี มาช่วยสอน และโรงเรียนได้ขออนุญาตไปคุรุสภา เพื่อขอใบอนุญาตประกอบการสอน และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ส่งบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ มาสอนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา คือนางสาวกนกวรรณ  ศรีคำจักร

                           เดือน มิถุนายน  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณอาคารเรียน  สปช.105/29  งบแปรญัตติ ส.ส.ประกอบ  รัตนพันธ์  ราคา 3,400,000 บาท โดยโรงเรียนได้ประกาศประกวดราคาทางอิเลคทรอนิคส์อีอ๊อกชั่น ซึ่งได้ห้างหุ้นส่วน  เอยูเอสแอนด์ที และทางโรงเรียนได้ทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 จนถึง เดือนเมษายน 2557

                            เดือน กันยายน  ปีการศึกษา 2556  ห้างหุ้นส่วน  เอยูเอสแอนด์ที  ได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียน โดยสัญญาจ้าง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 จนถึง เดือนเมษายน 2557

                          เดือน กันยายน  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนได้พัฒนาวิชาการโดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 9 ได้ ชนะเลิศเหรียญทอง 1 รายการ เหรียญทอง 5 รายการเหรียญเงิน 5 รายการ และเหรียญทองแดง 2 รายการ

                          เดือน พฤศจิกายน  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนได้พัฒนาวิชาการโดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 63 ที่จังหวัดพัทลุง ได้ลำดับที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

                          วันที่ 22-25 เดือน พฤศจิกายน   2556  โรงเรียนได้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมโรงเรียนเป็นครั้งที่3 ในรอบสามปี ทางคณะครูได้ช่วยกันป้องกันอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากโรงเรียนเป็นที่ลุ่มและน้ำได้ซึมใต้ดินเข้าห้องเรียน และทางจังหวัดได้ประกาศให้อำเภอทุ่งสง และตำบลเขาโร เป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วม โรงเรียนได้ของบประมาณในการเปลี่ยนกระเบื้องอาคารเรียน และปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน

                     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557   นางสาววลัยลักษณ์  ศรีระษา ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ ได้ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วยที่จังหวัดกระบี่

                     วันที่ 26  มีนาคม 2557   นางสาวพิไลภรณ์  ไชยผล ครูธุรการ ได้ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วยที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

                      วันที่ 1 เมษายน   2557  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นงบภัยพิบัติเกิดอุทกภัย น้ำท่วมโรงเรียนเป็นครั้งที่3 จำนวน 650,000 บาท

                      วันที่ 1 เมษายน   2557  โรงเรียนได้ประกาศสอบราคาจ้างทางอีจีพี งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นงบภัยพิบัติเกิดอุทกภัย  จำนวน 650,000 บาท โดยประกาศสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 เมษายน 2557 และดำเนินการเปิดซอง ในวันที่ 17 เมษายน 2557

                     วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมฉลองอาคารเรียน สปช.105/29 โดย ส.ส.ประกอบ  รัตนพันธ์ เป็นประธานในพิธี โดย ผอ.สันติ  แสงระวี ผอ.สพป.นศ.2 มาร่วมเป็นผู้กล่าวรายงาน และทางโรงเรียนจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีนายสมศักดิ์  ศรีปาน เป็นประธานคณะกรรมการทอดผ้าป่าการศึกษา ได้งบสนับสนุน จำนวน 250,000 บาท และนายนบ  อักษรนำ บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท

                      ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ส่งประเมินโรงเรียนพระราชทาน

                      ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ

                      ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ