ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 150000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :