ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556-2557
งบประมาณ : 3,400,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :