ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศูนย์วัฒนธรรมตำบลเขาโร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 450,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารศูนย์วัฒนธรรมตำบลเขาโร ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ในการก่อสร้างจำนวน 450,000 บาท ใช้ในการเก็บรวบรวมวัตถุโบราณ เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามาศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ทางโรงเรียนต้องดูแล และเก็บรักษา