ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 120,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :