ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน(โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 25000 ปรับปรุง 150,
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :