ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สามัญ4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 712,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปี 2554 ปรับปรุงซ่อมแซมโดยใช้เงินอุดหนุนเนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษามีมติให้ดำเนิการซ่อมแซมเพราะโรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน และนักเรียนไม่มีที่ไหนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนในเดือนตุลาคม 2553