ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป.1 ก. หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 285,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปรับปรุงซ่อมแซมโดยมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะสภาพอาคารเรียนทรุดโทรม โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากสถานศึกษา