ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป.1 ก. อาคารสำนักงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 240,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปรับปรุงซ่อมแซมในปี 2554 เพื่อสร้างมิติให้โรงเรียนตามกรอบ 9 โมดูล ในการปรับบริบทสถานศึกษาให้น่าดู น่าอยู่ และน่าเรียน และดำเนินการปรับปรุงห้องสำนักงานบริหาร ไว้สำหรับการประชุมของคณะครู จัดกิจกรรมให้นักเรียน และใช้ในการประชุมของชุมชน